Kraftlinjer ut fra Vagle transformatorstasjon til høyre i bildet over grønn beitemark og skog i venstre del av bildet.

Fagrafjell - Vagle - Stokkeland

Lyse Elnett har søkt konsesjon for å få bygge nye kraftlinjer mellom ny transformatorstasjon på Fagrafjell, Vagle transformatorstasjon og eksisterende linjer ved Stokkeland i Sandnes kommune. Det er også søkt om oppgradering av Vagle transformatorstasjon.

Statnett bygger ny transformatorstasjon på Fagrafjell ved grensen mellom kommunene Sandnes og Time, samt ny kraftlinje mellom Lysebotn og denne nye transformatorstasjonen. Lyse Elnett skal koble regionalnettet til dette nye knutepunktet for strøm.
 
Lyse Elnett planlegger derfor å bygge to nye kraftlinjer mellom Fagrafjell, Vagle transformatorstasjon og videre mot Stokkeland. De to nye kraftlinjene planlegges som 132 kV-linjer, mens dagens overordnede strømnett er bygget som 50 kV. Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftledning. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftledning på dette nettnivået.
 
I tillegg til nye strømlinjer er det også søkt om å utvide Vagle transformatorstasjon mot vest. Dette gjøres for å få plass til to nye transformatorer og nytt koblingsanlegg for 132 kV.

Det er krevende å finne traseer for nye forbindelser i dette området på grunn av eksisterende og planlagt infrastruktur, deriblant ny tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 og E39, omlegging av Statnett sine strømforbindelser og ny strømforbindelse til Jærnettet.

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, behandler konsesjonssøknaden.
Linje og utvidet Vagle transformatorstasjon er estimert ferdigstilt samtidig med at Fagrafjell transformatorstasjon settes i drift (Statnett estimerer drift i 2023).  

Dette har skjedd:
Høst 2018: Arkeologiske registreringer
August 2018: Frist for å komme med høringsinnspill
Mai 2018: Konsesjonssøknad sendt NVE
Mars 2018: Lyse Elnett arrangerte åpent informasjonsmøte 

Fagrafjell-Stokkeland

Fakta

SandnesTime
2023
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Andreas Janson Grunneierkontakt (permisjon til 13.09)
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Inge Lunde Prosjektleder
51908843
Se e-postadresse