Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

132 kV Fagrafjell-Vagle-Stokkeland

Lyse Elnett har søkt konsesjon for å få bygge nye kraftlinjer mellom ny stasjon på Fagrafjell, eksisterende Vagle transformatorstasjon og eksisterende linjer ved Stokkeland i Sandnes kommune.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssøknaden.

De planlagte nye strømlinjene vil ha stor betydning for strømforsyningen til store deler av regionen. I tillegg til nye strømlinjer er det også planer om å utvide Vagle transformatorstasjon mot vest. Lyse Elnett søker også om å rive våre anlegg i Stokkeland transformatorstasjon, mens linjer blir stående på stasjonsområdet.

Nyheter om Fagrafjell -Vagle- Stokkeland
  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Grunneier
  • Kontakt oss
Om prosjektet

Statnett har søkt konsesjon for å bygge ny hovedforsyning for strøm mellom Lysebotn og ny transformatorstasjon på Fagrafjell ved grensen mellom kommunene Sandnes og Time. Lyse Elnett skal koble overordnet distribusjonsnett til dette nye knutepunktet for strøm for å sikre god og stabil forsyning til vår region.

Lyse Elnett planlegger derfor å bygge to nye forbindelser mellom Fagrafjell og nordover til Vagle transformatorstasjon og videre mot Stokkeland. De to nye forbindelsene planlegges som 132 kV-luftlinjer. Det nye overordnede strømnettet i regionen bygges for 132 kV, noe som vil bidra til å øke kapasiteten i strømnettet betraktelig (dagens overordnede strømnett er bygget som 50 kV).

I tillegg til nye strømlinjer er det også planer om å utvide Vagle transformatorstasjon mot vest. Dette gjøres for å få plass til to nye transformatorer og nytt koblingsanlegg for 132 kV.

Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftledning. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftledning på dette nettnivået.

Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige trasèer for nye luftledninger. Blant annet prøver vi å legge traseene utenfor nåværende og framtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.
Det er krevende å finne traseer for nye forbindelser i dette området på grunn av eksisterende og planlagt infrastruktur, deriblant ny tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 og E39, omlegging av Statnett sine forbindelser og ny forbindelse til Jærnettet.
 
Prosessen videre:
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssaker som omfatter oppgradering og bygging av nytt strømnett. Lyse Elnett arrangerte åpent informasjonsmøte 7. mars om prosjektet for å få innspill før konsesjonssøknad sendes. Konsesjonssøknad ble sendt til NVE i mai 2018, og frist for å komme med høringsinnspill var 15. august. 

Målet er at de nye linjene og utvidelse av Vagle transformatorstasjon er ferdigstilt til Fagrafjell transformatorstasjon tas i bruk, og det er anslått til 2023. Når det nye anlegget i Vagle er bygget og nye strømlinjer er i stabil drift kan vi fjerne anlegg i Stokkeland transformatorstasjon som vi ikke benytter lengre. Det er Statnett som eier størstedelen av anleggene i Stokkeland transformatorstasjon, mens Lyse Elnett kun eier og drifter 132 kV-anlegget.
Konsesjonsprosess

Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av prosjektet vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram.

Lyse Elnett må søke om konsesjon for å etablere nye forbindelser med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er saksbehandler.

NVE behandler konsesjonssøknad og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. Det blir avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

Etter høringsrunden vil NVE vurdere om det er grunnlag for å be Lyse Elnett om å gjennomføre tilleggsutredninger. Lyse Elnett vil da gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger og avgjøre om det skal sendes en tilleggssøknad til NVE.

NVE vil deretter fatte vedtak om konsesjon. 

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt
Silje K. Osmundsen
Epost
​Tlf: 48262104

Prosjektleder
Inge Lunde
Epost
Tlf: 51908843

Myndighetskontakt
​Asbjørn Folvik
Epost
​Tlf: 47509062