Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

132 kV Fagrafjell-Vagle-Stokkeland

Fagrafjell vil på sikt overta fra Stokkeland som utvekslingspunkt mellom transmisjonsnett og overordnet distribusjonsnett. Lyse Elnett må etablere nye forbindelser ut av stasjonen for å få strøm helt fram til sluttkunder.

Disse forbindelsene vil ha stor betydning for strømforsyningen til store deler av regionen.

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Grunneier
  • Kontakt oss
Om prosjektet

Statnett har søkt konsesjon for å bygge ny hovedforsyning for strøm mellom Lysebotn og ny transformatorstasjon på Fagrafjell ved grensen mellom kommunene Sandnes og Time. Lyse Elnett skal koble overordnet distribusjonsnett til dette nye knutepunktet for strøm for å sikre god og stabil forsyning til vår region.

Lyse Elnett planlegger derfor å bygge to nye forbindelser mellom Fagrafjell og nordover til Vagle transformatorstasjon og videre mot Stokkeland. De to nye forbindelsene planlegges som 132 kV-luftlinjer. Det nye overordnede strømnettet i regionen bygges for 132 kV, noe som vil bidra til å øke kapasiteten i strømnettet betraktelig (dagens overordnede strømnett er bygget som 50 kV).

I tillegg til nye strømlinjer er det også planer om å utvide Vagle transformatorstasjon mot vest. Dette gjøres for å få plass til to nye transformatorer og nytt koblingsanlegg for 132 kV.

Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftledning. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftledning på dette nettnivået.

Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige trasèer for nye luftledninger. Blant annet prøver vi å legge traseene utenfor nåværende og framtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.
Det er krevende å finne traseer for nye forbindelser i dette området på grunn av eksisterende og planlagt infrastruktur, deriblant ny tverrforbindelse mellom fylkesvei 505 og E39, omlegging av Statnett sine forbindelser og ny forbindelse til Jærnettet.
 
Prosessen videre:
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssaker som omfatter oppgradering og bygging av nytt strømnett. Lyse Elnett arrangerte åpent informasjonsmøte 7. mars om prosjektet for å få innspill før konsesjonssøknad sendes. Målet er å få sendt konsesjonssøknad til NVE i løpet av våren 2018.

Etter at konsesjonssøknad er sendt vil NVE starte den formelle prosessen med åpent informasjonsmøte og høring. Det er viktig at innspill til konsesjonssøknaden blir sendt til NVE når søknaden er på høring.

Dersom konsesjon blir gitt i løpet av 2019 er planen å starte bygging i 2020. Når det nye anlegget i Vagle er bygget og nye strømlinjer er i stabil drift kan vi fjerne anlegg i Stokkeland transformatorstasjon som vi ikke benytter lengre. Det er Statnett som eier størstedelen av anleggene i Stokkeland transformatorstasjon, mens Lyse Elnett kun eier og drifter 132 kV-anlegget.
Konsesjonsprosess

Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av prosjektet vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram.

Lyse Elnett må søke om konsesjon for å etablere nye forbindelser med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er saksbehandler.

NVE behandler konsesjonssøknad og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. Det blir avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

Etter høringsrunden vil NVE vurdere om det er grunnlag for å be Lyse Elnett om å gjennomføre tilleggsutredninger. Lyse Elnett vil da gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger og avgjøre om det skal sendes en tilleggssøknad til NVE.

NVE vil deretter fatte vedtak om konsesjon. 

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt
Åge Emanuel Rovik
Epost
​Tlf: 97633909

​Myndighetskontakt
​Asbjørn Folvik
Epost
​Tlf: 47509062