Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nytt strømnett Opstad- Håland

Lyse Elnett planlegger å bygge ny strømlinje mellom ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune og nordover mot Håland transformatorstasjon i Time kommune. Det er også behov for å bygge ny stasjon som skal erstatte eksisterende Håland transformatorstasjon.

Ny Håland transformatorstasjon er planlagt litt sør for eksisterende transformatorstasjon. Februar 2019 sendte Lyse Elnett søknad om konsesjon for ny 132 kV-linje samt ny transformatorstasjon til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. 

Høsten 2016 var melding med forslag til utredningsprogram for oppgradering av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå ute på offentlig høring. Det ble i den forbindelse arrangert informasjonsmøter. På nettsiden www.lysenett.no/stromjaren finner du melding, utredningsprogram, presentasjoner osv.

Stor befolkningsvekst på Jæren har gitt behov for oppgradering av overordnet strømnett for å sikre nok kapasitet i framtiden. I tillegg gjør også alder på strømnettet at det er behov for en fornying.

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Grunneier
  • Kontakt oss
Ansatte i Lyse Elnett ute ved eksisterende Opstad transformatorstasjon hvor linjer går ut og inn fra stasjonen Om prosjektet

Det skal bygges ny 132 kV-linje mellom ny transformatorstasjon på Opstad (like sør for dagens stasjon) og ny transformatorstasjon på Håland. Lyse Elnett fikk konsesjon for bygging av ny transformatorstasjon på Opstad i januar 2018.

I utgangspunktet er ny 132 kV-linje planlagt å gå i tilnærmet samme linjetrasé som eksisterende linje, med noen unntak. Unntakene er blant annet gjort for å hensynta bygninger og gårdsbruk. I tillegg blir det ny linjetrasé fra nedre Oma inn til ny transformatorstasjon på Håland. På denne strekningen er det presentert to alternative muligheter for  linjetrasè i konsesjonssøknaden.

Ny transformatorstasjon på Håland er planlagt som en innendørs stasjon. Det vil være behov for en tomt på ca seks mål inkludert adkomstvei fra fylkesvei 215 inn til stasjonseiendommen.

Det er laget en behovsrapport for overordnet strømnett på Jæren. Den beskriver hvorfor det er nødvendig med en oppgradering. Det er ventet at strømforbruket i effekt vil øke til det dobbelte fra 2013 til 2040 i dette området.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler søknader om oppgradering og fornying i strømnettet.

 

Framdrift

Konsesjonssøknad sendt februar 2019
NVE arrangerer åpent møte 10. april 2019
Bygging 2021-23

Dette har skjedd
Utført undersøkelser til fagrapporter, høst 2016 og høst 2017
Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
Åpne møter i forbindelse med melding, september 2016
NVE sendte melding på høring, 18. august 2016
Melding sendt til NVE, juli 2016

Illustrasjon over framdrift i konsejonsprosess Konsesjonsprosess

Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av prosjektet vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram. Informasjon blir sendt i posten og det vil bli holdt informasjonsmøter blant annet i forbindelse med høring av melding med forslag til utredningsprogram og konsesjonssøknad.

Lyse Elnett må søke om konsesjon for å etablere nye forbindelser med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er saksbehandler. Første offentlige ledd i konsesjonsprosessen er at Lyse Elnett sender melding med forslag til utredningsprogram til NVE. NVE sender så meldingen ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere i nærheten av foreslåtte linjetrasèer og transformatorstasjoner får meldingen tilsendt i posten. Innspill eller kommentarer til høringen må sendes til NVE. Det blir også hold informasjonsmøter i forbindelse med høringen.

På bakgrunn av meldingen og innspill fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet setter rammen for Lyse Elnetts konsesjonssøknad. 

NVE behandler konsesjonssøknaden og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. Det blir også avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

Etter høringsrunden vil NVE vurdere om det er grunnlag for å be Lyse Elnett om å gjennomføre tilleggsutredninger. Lyse Elnett vil da gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger og avgjøre om det skal sendes en tilleggssøknad til NVE.

NVE vil deretter fatte vedtak om konsesjon. 

Kontakt oss

Grunneierkontakt Andreas Janson
Epost
Mob: 40873870

Prosjektleder Torbjørn Grødem
Epost
Tlf: 51908619