Visualisering viser hvordan ny kraftlinje kan gå over et landbruksområde på Jæren

Opstad - Håland

Det er behov for ny strømlinje mellom ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune og nordover mot Håland transformatorstasjon i Time kommune, sør for Bryne. Det er også behov for å bygge ny stasjon som skal erstatte eksisterende Håland transformatorstasjon.

Det er behov for en ny 132 kV-linje mellom ny transformatorstasjon på Opstad (like sør for dagens stasjon) og ny transformatorstasjon på Håland, sør for Bryne. Lyse Elnett fikk konsesjon for bygging av ny transformatorstasjon på Opstad i januar 2018, og denne er under bygging.

Ny 132 kV-linje er planlagt å gå i tilnærmet samme linjetrasé som eksisterende linje, med noen unntak. Unntakene er gjort for å hensynta blant annet eksisterende bygninger og gårdsbruk. I tillegg blir det ny linjetrasé fra nedre Oma inn til ny transformatorstasjon på Håland. På denne strekningen er det presentert to alternative muligheter for  linjetrasè i konsesjonssøknaden.

Ny transformatorstasjon på Håland er planlagt som en innendørs stasjon. Det vil være behov for en tomt på ca seks mål inkludert adkomstvei fra fylkesvei 215 inn til stasjonseiendommen.

For å vise hvorfor det er nødvendig med en oppgradering er det er laget en behovsrapport for overordnet strømnett på Jæren. Det er ventet at strømforbruket i effekt vil øke til det dobbelte fra 2013 til 2040 i dette området.
 

Konsesjonssøknad er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat

Framdrift
Bygging 2021-23

Dette har skjedd
NVE sendte tilleggsøknad ut på høring, 06. april 2020
Tilleggssøknad Grødem-Rindå sendt mars 2020
NVE arrangerte åpent møte 10. april 2019
Konsesjonssøknad sendt februar 2019
Utført undersøkelser til fagrapporter, høst 2016 og høst 2017
Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
Åpne møter i forbindelse med melding, september 2016
NVE sendte melding på høring, 18. august 2016
Melding sendt til NVE, juli 2016

Opstad-Håland

Fakta

Time
2023
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Silje K. Osmundsen Grunneierkontakt
48262104
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Torbjørn Grødem Prosjektleder
Se e-postadresse