Flyfoto av eksisterende transformatorstasjon på Randaberg med grønne jordbruksområder rundt.

Randaberg - Rennesøy

Kraftig vekst i behov for strøm, samt alder på anlegg gjør at det må bygges nye transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy. I tillegg er det behov for nye kraftledninger fra Stølaheia transformatorstasjon nær Stokkavatnet i Stavanger, via Harestad til Rennesøy.

De siste tjue årene har effektbehovet i Randaberg og på Rennesøy økt kraftig fra ca 25 MW til 40 MW som høyeste forbruk vinteren 2018. Det er ventet at veksten i effektbehov fortsetter å stige i årene framover. I tillegg tilsier alderen på anleggene at det er behov for tiltak. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet oppgraderes. Det er laget en prognose for effektbehov som viser at behovet vil kunne doble seg fra i dag og fram mot 2050-2060.
 
Transformatorstasjoner
Randaberg transformatorstasjon ble bygd i 1953 og modernisert i 1982. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik. Det vil være behov for en tomt på ca sju dekar. 
Nordbø transformatorstasjon ble satt i drift 1983. Dette er en mindre transformatorstasjon der vi ser at ledig kapasitet i stasjonen stadig minsker.
 
Ny 132 kV kraftledning
I dag går det en dobbel 50 kV-linje mellom Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger og Randaberg transformatorstasjon. Fra Randaberg transformatorstasjon går det en enkel forbindelse videre til Nordbø transformatorstasjon på Rennesøy.
 
I prosjektet planlegges det to nye kraftledninger fra Stølaheia til ny transformatorstasjon i Randaberg, med mulighet for en senere innsløyfing til Dusavik transformatorstasjon i Stavanger. Videre planlegges en enkelt forbindelse fra stasjonen i Randaberg i sjøkabel mot Nordbø på Rennesøy. Dagens kraftlinjer må beholdes inntil videre.
 
Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftlinje. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftlinje på dette nettnivået.
 
Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige traséer for nye kraftlinjer. Blant annet prøver vi å legge traséene utenfor nåværende og fremtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.

Konsesjonssøknad planlegges sendt NVE første kvartal 2021. 

Utført:
September 2019: Vedtak om utredningsprogram fra NVE 
Mars 2019: Åpent informasjonsøte i Randaberg
Januar 2019: Melding med utredningsprogram lagt ut på høring
 

Kart med punkter og streker for å illustrere linje og stasjoner

Fakta

RandabergStavanger
2024-25
Utredningsprogram vedtatt

Kontaktpersoner

Silje K. Osmundsen Grunneierkontakt
48262104
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Inge Lunde Prosjektleder
51908843
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Børre Dybesland Myndighetskontakt
Se e-postadresse