Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Gravemaskin graver ut tomt for nytt næringsbygg

Skal du grave eller arbeide nær anlegg?

Før du begynner å grave eller gjøre annet arbeid i bakken må du vite hvor kabler og rør i bakken går. Ved å sende inn skjema kalt gravemelding får du kart som viser hvor kjente traséer er. Hvis kartet viser at du skal arbeide nær høyspentkabler, gassrør, fjernvarmerør, høyspent strømlinjer eller anlegg må du inngå "Nær ved avtale" ved å fylle ut skjema for det.

I bakken ligger det mange kabler, deriblant strømkabler inn til alle bygg. Graving nær slike kabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. Det er derfor viktig å ta kontakt med oss før du skal starte arbeid i bakken.

Dersom du også skal flytte kabler, rør eller annet anlegg som tilhører Lyse eller du skal bygge nytt så må dette meldes inn via Skjema for utbygging eller flytting av anlegg. 
 
Behandlingstid i Lyse
Informasjonsbrosjyre for deg som skal grave eller bygge
 

Gravemelding
Det er viktig at du fyller ut feltene merket med * og du prøver å beskrive hvor gravearbeidet skal foregå, for eksempel. "på sørsiden av huset". Skal det graves over større områder er det viktig å gi en beskrivelse av området det skal graves i (send gjerne med kart). Oppgi alltid hvofor det skal graves. Etter at du har mottatt svar på gravemelding kan du vurdere informasjonen opp mot ditt prosjekt og se om du har behov for ytterligere bistand (påvisning, NVA eller flytting av infrastruktur).
Husk at det er gratis å få påvist ute på stedet hvor kabeltrasé går.

Gravemeldingsskjema "Nær ved" -avtale skjema Bestilling av påvisning
 • "Nær ved"-avtale
 • Hva er "Nær ved"?
 • Gratis påvisning
 • Krav til gravearbeid
 • Kontakt oss
"Nær ved"-avtale

Planlegger du å arbeide nær våre anlegg må du varsle Lyse og inngå en "Nær ved"-avtale før arbeidet starter. Dette gjør du ved å sende inn skjema kalt "Nær ved"-avtale.

På denne måten sikrer du at arbeidet blir utført forsvarlig. Du må inngå en slik avtale ikke bare for arbeid nært anlegg i strømnettet, men også anlegg for gass, fjernvarme og kjøling. Her finner du mer informasjon om hva som er nær ved.

Sikkerhetstiltak

Lyse vil vurdere behov for sikkerhetstiltak og gir nødvendige instrukser og informasjon til den som skal utføre arbeidet etter at skjema er mottatt. Arbeid må ikke starte opp før alle sikkerhetstiltak er på plass.

Det blir utpekt en sikkerhetsansvarlig som har ansvaret for å planlegge, etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltak på arbeidsstedet. Sikkerhetsansvarlig skal om nødvendig ta kontakt med Lyse for å avklare spørsmål som har betydning for sikkerheten.

NB: Ved kryssing av kabler og rør må disse graves helt fri først.

Det er ikke lov å lagre materiell, masse eller redskaper under høyspentlinje eller over kabler.

Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde.

Hva er "Nær ved"?

Regler for hva som regnes for å være "Nær ved"

 • Nærmere høyspentlinjer (luft) enn 25 meter
 • Nærmere høyspentkabler (sjø, bakke) enn 3 meter.
 • Nærmere gassrør enn 6 meter.
 • Nærmere rør for fjernvarme enn 3 meter.
 • Nærmere rør for fjernkjøling enn 3 meter.
 • Ved sprenging er det nærmere enn 25 meter for alle type rør eller kabler.

Arbeider du med gjødselspreder må avstanden økes betraktelig alt etter spredelengde.

Gratis påvisning

Etter å ha sendt inn gravemelding til Lyse Elnett får du tilsendt kart med informasjon om hvor alle kjente traséer for våre kabler og rør ligger i bakken.

Dersom kartet du får tilsendt viser at det er trasé der du skal grave, så bør du få utført en gratis påvisning av hvor traséene nøyaktig ligger. Av ulike årsaker kan kabler ligge i en noe annen trase enn det kartet viser. Den som mottar påvisning av kabler skal være tilstede under påvisning, og forsikre seg om at en forstår betydningen av merkingen. I tillegg må påvisningsmerker sikres så de ikke forsvinner.

Bestilling av påvisning gjøres via samme skjema som for gravemelding. Husk da å velge "påvisning" i felt kalt "Handling". Påvisning av enkeltkabler og tamp på kabel for tilknytning inngår ikke som en del av av denne tjenesten for gravemelding.

NB: Det skal ikke graves med maskin nærmere enn en meter fra påvisningsmerke. Nedsetting av påler, jernstenger og lignende skal ikke gjøres for nært kabler og rør i grunnen. Regelen er tre meter fra påvisningsmerke.

Krav til gravearbeid

Lyse Elnett AS innhenter normalt alle entreprenører for bygging av Lyse Elnett AS sine kabler, rør og anlegg. Gravearbeid kan imidlertid ordnes av kunde/tiltakshaver når det gjøres avtale om det.

Forutsetninger når kunde/tiltakshaver bestiller eller utfører gravearbeid selv:

 • Gravearbeidet skal utføres iht. avtalt spesifikasjon og til enhver tid gjeldende forskrifter og bransjestandarder (REN). Retningslinjer fra veiviser skal følges.
 • Lyse Elnett AS skal planlegge /prosjektere kabeltrase og innhente nødvendige tillatelser fra offentlige og private grunneiere
 • Før kunde/tiltakshaver innhenter pristilbud på gravearbeider, skal Lyse Elnett AS godkjenne kunde/tiltakshavers spesifikasjon av gravearbeider som gjelder Lyse Elnett AS sitt anlegg/infrastruktur.
 • Alle kabler og trekkerør leveres av Lyse Elnett AS
 • Graveentreprenøren skal ha gjennomført kompetansekurs/være godkjent av Lyse Elnett AS. Ved utførelse av arbeidet, skal det være minst en person til stede på byggeplassen med godkjent kompetansebevis (ansatt hos graveentreprenøren). Kontrollerklæring fra graveentreprenør skal oversendes Lyse Elnett AS ved avslutning av arbeidet.
 • Dersom graveentreprenøren ikke har nødvendig godkjenning, skal kunde/tiltakshaver sørge for at Lyse Elnett AS utførende entreprenør for elektromontasje blir tilkalt under arbeidets gang for kontroll av grøft, legging av kabler og om-og igjenfylling. Kontrollerklæring fra graveentreprenør og samsvarserklæring fra entreprenør for elektromontasje oversendes Lyse Elnett AS ved avslutning av arbeidet.
 • Alle Lyse Elnett AS anlegg skal måles inn og dokumenteres på åpen grøft. Kunden eller kundens representant/graveentreprenør er ansvarlig for å varsle behov for innmåling fortløpende til kontaktperson for innmåling. Varslingstid er normalt 2 dager.
 • Graveentreprenøren fakturer kunde/tiltakshaver for alt utført arbeid innenfor utbyggingsområdet.
  Dersom deler av gravekostnaden skal fordeles på flere nettkunder, fakturerer kunde/tiltakshaver Lyse for avtalt andel. Sluttfaktura for Lyses andel sendes seinest 30 dager etter at anlegget er ferdigstilt/
  satt i drift.
 • Lyse har tre (3) års reklamasjonsrett på arbeidet. Derom annet ikke er avtalt, regnes dato på sluttfaktura som overtakelsesdato.

 

Firma med godkjent kompetansebevis mai 2018

Liste over graveentreprenører godkjent hos Lyse Elnett

 

Kontakt oss

De mest stilte spørsmålene med tilhørende svar kan du lese her.

Finner du ikke svar på de spørsmål du har om bygging eller flytting av infrastruktur kan spørsmål rettes til kundesenteret på tlf. 51908079.

Ved særskilte spørsmål om graving, gravemelding eller Nær ved avtale kan du ta kontakt på tlf. 51908080. Åpningstid man-fre kl. 08.00-15.00.