Visualisering som viser hvordan planlagt linje vil se ut der det krysser et vann i forgrunnen med grønn mark på ene siden og fjell i bakgrunnen

Dalen - Hjelmeland

Kraftig økning i behov for strøm gjør det nødvendig å bygge ny kraftlinje mellom Strand kommune og Hjelmeland, samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland. Etter nye vurderinger er det ønskelig at kraftlinjen går mellom Dalen transformatorstasjon og Hjelmeland.

Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i Hjelmeland kommune. I 2016 ble det høyest målte strømforbruket på samme tid i Hjelmeland kommune og området rundt målt til 15 MW.

Næringslivet har varslet flere større strømuttak samt ønske om tilkobling av ny og utvidet kraftproduksjon. I tillegg til en generell vekst i området,  er det blant annet søkt om strøm til elferge Hjelmeland-Nesvik. Prognoser for effektbehov viser at det vil kunne tredoble seg fram mot 2050-2060.
 
Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes. Dagens overordnede strømnett i Hjelmeland ble bygget ut på 1970-tallet, så også alderen tilsier at det er behov for oppgradering. Nytt strømnett blir bygget for spenningsnivået 132 kV.

3D-film over traséalternativer

Tilleggs- og endringssøknad sendes NVE høst 2020
Arkeologiske undersøkelser høst 2020

Dette har skjedd: 
Befaring før arkeologiske undersøkelser juli-august 2020
Høringsfrist for konsesjonssøknad 2. mars 2020
Åpent informasjonsmøte 4. februar 2020 
Konsesjonssøknad ble lagt ut på høring i januar 2020
Informasjonsmøte september 2019 etter endring av trase​​​​​é i sør
Utredningsprogram fastsatt desember 2018. 
Melding sendt inn med høringsfrist september 2018

  Kart til endrings- og tilleggssøknad
  Kart til konsesjonssøknad
  Kart til melding
  Kart til møte om endring Dalen-Årdalsfjorden høst 2019
  Dalen-Hjelmeland

  Fakta

  HjelmelandStrand
  2023
  NVE behandler konsesjonssøknad

  Kontaktpersoner

  Andreas Janson Grunneierkontakt
  40873870
  Se e-postadresse

  Kontaktpersoner

  Torbjørn Grødem Prosjektleder
  Se e-postadresse