Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nytt strømnett Dalen-Hjelmeland

Kraftig økning i behov for strøm gjør det nødvendig å bygge ny kraftlinje mellom Strand kommune og Hjelmeland, samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland. Tidligere plan var kraftlinje mellom Veland og Hjelmeland, men etter nye vurderinger vil kraftlinjen gå mellom Dalen transformatorstasjon og Hjelmeland.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler saker om oppgradering og fornying av strømnettet. 

Det er særlig etablering av ny næringsvirksomhet og ny ferge på strøm som utløser behovet for en oppgradering nå. Dagens overordnet strømnett i Hjelmeland ble bygget ut på 1970-tallet, så også alderen tilsier at det er behov for oppgradering.

Det nye strømnettet blir bygget for spenningsnivået 132 kV.

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Grunneier
  • Kontakt oss
Om prosjektet

Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i Hjelmeland kommune. Det høyeste målte strømforbruket på samme tid i Hjelmeland kommune og området rundt var vel 15 MW i 2016. Det er varslet flere større strømuttak fra næringslivet, samt ønsker om tilkobling av ny og utvidet kraftproduksjon. Det er blant annet søkt om strøm til elferge Hjelmeland-Nesvik og i tillegg er det en generell vekst i området.

Prognoser for effektbehov viser at det vil kunne tredoble seg fram mot 2050-2060. 

Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes.

 

Illustrasjon som viser gangen i offentlig konsesjonsprosess Konsesjonsprosess

Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av prosjektet vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram. Informasjon blir sendt i posten og det vil bli holdt informasjonsmøter blant annet i forbindelse med høring av melding med forslag til utredningsprogram og konsesjonssøknad.

Lyse Elnett må søke om konsesjon for å etablere nye forbindelser med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er saksbehandler. Første offentlige ledd i konsesjonsprosessen er at Lyse Elnett sender melding med forslag til utredningsprogram til NVE. NVE sender så meldingen ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere i nærheten av foreslåtte linjetrasèer og transformatorstasjoner får meldingen tilsendt i posten. Innspill eller kommentarer til høringen må sendes til NVE. Det blir også hold informasjonsmøter i forbindelse med høringen.

På bakgrunn av meldingen og innspill fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet setter rammen for Lyse Elnetts konsesjonssøknad. 

NVE behandler konsesjonssøknaden og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. Det blir også avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

Etter høringsrunden vil NVE vurdere om det er grunnlag for å be Lyse Elnett om å gjennomføre tilleggsutredninger. Lyse Elnett vil da gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger og avgjøre om det skal sendes en tilleggssøknad til NVE.

NVE vil deretter fatte vedtak om konsesjon. 

Kontakt oss

Grunneierkontakt Andreas Janson
Epost
Tlf:  40873870
 
Prosjektleder Torbjørn Grødem
Epost
​Tlf: 51908619
 
Myndighetskontakt Asbjørn Folvik
Epost
Tlf 47509062