Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

VI har for tiden utfall på en Trafostasjon på Riska

Vi har fortiden en teknisk feil som berører området områdene: Bergsagel, Breivik, Lauvås, Usken og Hommersåk Feilsøking pågår.

Vi har fortiden en teknisk feil som berører området områdene: Bergsagel, Breivik, Lauvås, Usken og Hommersåk

 

Feilsøking pågår.

  • Ikke-varslet strømstans Hordaveien/Tronesveien, Sandnes grunnet vannlekasje
  • Vi har for tiden utfall i Sola-område
  • VI har for tiden utfall på en Trafostasjon på Riska
  • Vi har for tiden strømutfall på Vagle, Bråstein, Bogafjell, Figgjo, Buggeland
  • Driftsmeldinger
  • Jordfeil
Ikke-varslet strømstans Hordaveien/Tronesveien, Sandnes grunnet vannlekasje

På grunn av en vannlekkasje i Hordaveien/Tronesveien, Sandnes, vil flere kunder miste strømmen i forbindelse med feilretting. Dagen vil nok gå med til feilretting.

 

Oppdatering når feilen er rettet.

Vi har for tiden utfall i Sola-område

Vi har for tiden strømutfall grunent problem i trafo, i områdene Myklaberg, Røyneberg, Grannessletta. Personell jobber med retting, men vi har ingen estimert rettetid enda. Vi oppdaterer denne meldingen når vi har mer info.

VI har for tiden utfall på en Trafostasjon på Riska

Vi har fortiden en teknisk feil som berører området områdene: Bergsagel, Breivik, Lauvås, Usken og Hommersåk Feilsøking pågår.

Vi har fortiden en teknisk feil som berører området områdene: Bergsagel, Breivik, Lauvås, Usken og Hommersåk

 

Feilsøking pågår.

Vi har for tiden strømutfall på Vagle, Bråstein, Bogafjell, Figgjo, Buggeland

Feilsøking pågår.

Driftsmeldinger

Lyse er på vakt 24/7 hele året gjennom. Vi rykker raskt ut ved meldinger om feil i strømnettet. Hvor lang tid det tar å rette en feil er ikke alltid så lett å si noe om. Det avhenger av om feilen er rask å lokalisere og hva som er årsak til feilen. På denne siden får du oversikt over strømbrudd og planlagte strømstanser samt nyttig informasjon ved strømbrudd

Det er for tiden ingen aktive driftsmeldinger.

Jordfeil

Jordfeil oppstår ved feil eller isolasjonssvikt i det elektriske anlegget eller tilknyttet utstyr. Strømførende ledninger kan komme i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte mot jordleder, og vil medføre en lekkasjestrøm mot jord. Jordfeil kan være både permanente og periodiske. Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast/permanent installasjon. Periodiske jordfeil oppstår som regel i tilknyttet utstyr eller apparater som sporadisk eller kortvarig er i bruk. Spesielt i disse tilfellene er at jordfeilen er tilstede kun når utstyret benyttes.


Eksempler på jordfeil med kort varighet kan være feil i en komfyr, varmtvannsbereder, lysarmaturer, ute-/gatebelysning, høytrykksspyler, kaffetrakter med mer. Det kan også være tilfeller der flere periodiske jordfeil opptrer både samtidig og vekselvis. I slike tilfeller blir feilsøking mye mer tidkrevende og komplisert.

Jordfeilbryter
En jordfeilbryter er en sikkerhetsinnretning i den elektriske installasjonen. Jordfeilbryterens oppgave er å koble fra anlegg eller utstyr med farlig lekkasjestrøm. Dette for å verne mennesker, husdyr og eiendom. Det er forskriftskrav om jordfeilbryter i alle elektriske installasjoner. Kravet har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft. Installasjoner som er bygget før kravet ble gjort gjeldende kan en derfor ikke være sikker på at har jordfeilbryter installert.

Dersom det oppstår jordfeil i en installasjon uten egen jordfeilbryter, vil jordfeilen kunne spres og måles i alle installasjoner som er forsynt fra samme transformatorkrets.
Hvilken konsekvens en slik jordfeil har for sine omgivelser er styrt av mange forhold. I noen installasjoner med egen jordfeilbryter vil det være fare for at denne kobler ut selv om installasjonen ikke har jordfeil.
Det som betyr mest for konsekvensene, er hvor stor/alvorlig selve jordfeilen er, samt om eller hvor godt de andre installasjonene er dimensjonert for å kunne motstå jordfeil som ikke er i egen installasjon.

Det er flere tiltak som kan være aktuelle for å redusere eller eliminere problemer med slik utilsiktet utkobling av jordfeilbryteren. Essensen er imidlertid at alle installasjoner må være dimensjonert for å kunne fungere selv med jordfeil annet sted. Dette styres av flere tekniske forhold i den enkelte installasjon. Dette må en autorisert elektroinstallatør gjøre vurdering av, da disse forholdene varierer fra installasjon til installasjon. Som regel innebærer det installasjon av annen eller flere jordfeilbrytere, som er bedre tilpasset den installasjonen de skal beskytte.

Nettsystem
Jordfeil er en feiltype som er knyttet til nett med 230V IT systemspenning, som er det mest brukte nettsystemet i Norge. Alt slikt nett er bygget i henhold til gjeldende lover og krav i tekniske forskrifter, og er likeverdig med andre typer nettsystemer som benyttes i Norge.
Lyse Elnett AS eier og har ansvar for dette ledningsnettet frem til kundenes grunnmur. Installasjonen inne i bolighus og næringsbygg er den enkelte eier/kundes ansvar.

Feilsøking i eget anlegg
Dersom egen jordfeilbryter kobler ut, kan du forsøke å finne om du har feil i eget anlegg ved å følge anvisning som bør ligge i sikringsskap. Er du i tvil, kontakt din elektroinstallatør.
Blir det konstatert at feilen ikke er i egen installasjon, kan du melde om dette til Lyse.

Lyses feilsøking
Lyse har til enhver tid 4-5 personer som har jordfeilsøking som en av sine hovedoppgaver. Når vi får inn meldinger om permanente jordfeil, vil disse som regel være funnet og eliminert i løpet av kort tid. Periodiske jordfeil vil vi naturlig nok trenge mer tid på, da det kun er sporadisk at disse jordfeilene er tilstede. I noen tilfeller må vi etablere mobile loggingsløsninger for å lokalisere disse.

Når en jordfeil blir lokalisert vil installasjonens eier bli pålagt utbedring. I henhold til gjeldende lovverk er det krav til klage- og utbedringsfrist, hvilket kan gjøre at utbedringen kan ta tid. Det hører heldigvis til sjeldenhetene at det er et problem.

Foruten dette har Lyse Elnett et omfattende vedlikeholdsprogram som innebærer jevnlig inspeksjon og kontroll av vårt nett. Vi er også hyppig besøkt av både Norges vassdrags- og energidirektorat og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for revisjon av hele vår virksomhet.

Ansvar
Hver eier er ansvarlig for sine elektriske installasjoner.
Lyse har ansvar for at det elektriske forsyningsnettet overholder kravene i gjeldende forskrifter. På samme måte har hver huseier tilsvarende ansvar for at sin elektriske installasjon tilfredsstiller de kravene som gjelder denne type installasjoner.

Ansvar for eventuelle tap eller skader er regulert flere steder. For forbrukerkunder er forhold beskrevet i Nettleieavtalen og Forbrukerkjøpsloven. For næringskunder gjelder i hovedsak Nettleieavtalen for næringskunder.

Hovedprinsippet i denne sammenheng er at jordfeil er utenfor nettselskapenes kontrollansvar, og således ikke medfører erstatningsansvar.

Myndigheter
Lyse Elnett AS må forholde seg til myndighetsbestemte og fastsatte rammebetingelser for hvor mye ressurser som kan benyttes til bygging, drift og vedlikehold av nettanlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter denne rammen etter størrelsen på nettanlegget. Som følge av monopol-reguleringen er rammen helt uavhengig av Lyse-konsernets økonomi, investeringer eller resultat.