Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Solcelle på rødt hustak

Installere anlegg for plusskunde

En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Et anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Er det over dette blir det definert som et produksjonsanlegg.

Dersom du som installatør blir kontaktet av en som ønsker å bli plusskunde bør du sette deg inn i tilknytningsprosessen til Lyse Elnett samt tekniske krav til anlegg.

I følge NEK 400 skal anlegg som kobles opp mot strømnettet meldes inn til nettselskapet, uansett størrelse. Dette gjelder også ved installasjon av batteripakker. Det er derfor viktig at plusskundeanlegget blir meldt inn slik at dette kan registreres og merkes i  strømnettet. Lyse Elnett anbefaler alle installatører som skal installere plusskundeanlegg om å sette seg inn i spesielle krav om dette i NEK400, samt REN3040 og de til enhver tid gjeldende forskrifter om tekniske krav. 

En plusskunde kan ikke levere strøm til nærmeste nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv. Anlegget må derfor alltid kobles til bak målepunktet til den aktuelle plusskunden, slik at produksjonen kan benyttes til eget forbruk. 

 

 • Tilknytningsprosess
 • Kostnader
 • Nettleie og inntekter
 • Plusskunde
 • Tekniske krav
Tilknytningsprosess

Slik foregår prosessen for å bli plusskunde:

 1. Kunde kontakter godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.
 2. Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Lyse Elnett sitt meldingssystem for installatører. 
 3. Lyse Elnett behandler meldingen og godkjenner den.
 4. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn ferdigmelding.
 5. Om det er nødvendig med forsterkninger i strømnettet, bekostes dette av kunden gjennom et anleggsbidrag. Nettforsterkninger utføres av Lyse Elnett.
 6. Anlegget settes i drift.
Kostnader

Plusskunden må dekke alle kostnader i eget hus, herunder kostnader til elektroinstallatør. I samarbeid med installatøren er det kundens ansvar å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles av nettselskapet.

Dersom innmating fra plusskunden medfører behov for å forsterke strømnettet, har nettselskapet anledning til å kreve et anleggsbidrag slik at plusskunden selv dekker kostnadene som påføres nettet. Her gjelder de samme regler som for ordinære strømkunder.

 

Nettleie og inntekter

Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd og et energiledd. Fasteleddet betales per målepunkt. Energileddet gjenspeiler de marginale tapskostnadene i nettet og er avregnes etter hvor mye strøm du forbruker. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt kraftleverandør. 

En plusskunde betaler ikke nettleie for strømmen du mater inn i nettselskapets nett. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil du bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Du får derfor betalt for dette bidraget gjennom et negativt energiledd.

Gjeldende tariffer i Lyse Elnett sitt konsesjonsområde for husholdninger er:

  Forbruk Produksjon
Fastledd nettleie 2640 kr/år  
Energiledd nettleie 44 øre/kWh - 4 øre/kWh
Avgifter Inkludert i energiledder  
Strømpris Definert i egen kontrakt med strømleverandør Avtalt med strømleverandør

Alle priser er inkl. mva. Energileddet inkluderer forbruksavgift til staten på 19,79 øre/kWh. 

Plusskunde

Ordningen innebærer at:

 • Kunden betaler ikke nettleie for det forbruket som dekkes av kundens egen strømproduksjon.
 • Kunde må gjøre avtale med et strømselskap om salg av eventuell overskuddsproduksjon som mates inn i strømnettet.
 • Plusskunden behøver ikke å betale andre tariffledd for innmating av overskuddsproduksjonen. Ordinære kraftprodusenter må betale dette andre tariffleddet.
 • Plusskunder slipper å inngå balanseavtale med Statnett
 • Plusskunden behøver ikke å ha omsetningskonsesjon for å selge overskuddsproduksjonen

 

Tekniske krav

Det er viktig å velge en type vekselretter som tilfredsstiller de til enhver tids gjeldende tekniske krav. De tekniske kravene er satt slik at anlegget skal kunne tilfredsstille Forskrift om leveringskvalitet (FoL), og er basert på standardene EN 50438 og VDE-AR-N 4105.

Det norske strømnettet er historisk bygget med tanke på effektflyt i kun én retning: fra større kraftverk i høyspentnettet frem til sluttbrukere i lavspent distribusjonsnett. Plusskunder kan i perioder føre til at effektflyten skifter retning i distribusjonsnettet. Dette kan påvirke spenningen og leveringskvalitet til andre kunder.

Nettselskapet må derfor forsikre seg om at produksjonsanlegget er utrustet på en slik måte at det ikke skaper for store forstyrrelser i nettet. Nettselskapet må også forsikre seg om at plusskunden sitt anlegg ikke fortsetter å mate inn strøm i et område som er frakoblet det øvrige nettet for eksempel på grunn av vedlikehold. Dette kan medføre fare for personell som arbeider i nettet. 

Lyse Elnett anbefaler at kunder kontakter godkjent elektroinstallatør før anlegg kjøpes. Det vil sikre at de kjøper anleggsdeler som oppfyller nødvendige krav for tilknytning til strømnettet.

Teknisk veiledning
REN 3040
Håndbok for plusskunder - Energi Norge