Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Kundens erstatningsansvar

Arbeid ved Lyse sine anlegg skjer på eget ansvar. Vi anbefaler på det sterkeste at du alltid søker informasjon om arbeidssted/ gravested før du skal gjøre jobben og at du utfører arbeidet forsiktig. Den som skader Lyse sine kabler eller ledninger må regne med å bli holdt erstatningsansvarlig for økonomiske tap Lyse har som følge av skaden.

Ansvarsgrunnlaget

I takt med veksten i vår region har det blitt lagt et betydelig nett av kabler og ledninger både på offentlig og privat grunn. Den som skal arbeid nær Lyse sine anlegg må ta nødvendige hensyn til dette og innrette arbeidet slik at skade ikke skjer. Den som likevel skader en kabel eller ledning som tilhører Lyse blir holdt ansvarlig etter alminnelig erstatningsrettslige regler.

Erstatningsansvarets økonomiske omfang

Den som skader kabler eller ledninger kan bli holdt økonomisk ansvarlig for alle følgene av en graveskade. Erstatningsansvaret kan omfatte kostnader Lyse har med å reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i Lyse sine leveranser til kundene. For eksempel kan strømbrudd få store konsekvenser for brukerne av nettet.

Reparasjonskostnader omfatter alt merarbeid Lyse påføres som følge av skaden. Dette omfatter blant annet arbeid med å undersøke og sikre skadestedet, reparasjonsarbeid og anskaffelse/forbruk av nødvendig materiale til utbedringen. De økonomiske følgene av et avbrudd i Lyse sin leveranse til kundene omfatter blant annet Lyse sine tapte inntekter eller påførte utgifter som følge av at den enkelte kunde er uten strøm eller annen leveranse. Tapet kan også omfatte de KILE-kostnader (kostnader ved ikke levert energi) Lyse påføres som følge av et strømbrudd. KILE- kostnader beregnes etter fastsatte kriterier og innebærer at strømbrudd gir reduksjon i Lyse Elnett sine inntekter.

Tiltak for å forebygge skade

For å forebygge skade på nettet tilbyr Lyse viktig informasjon gjennom ordning med gravemelding. For ytterligere å redusere risikoen for skade tilbyr Lyse gratis påvisning av kabler. Vi viser også til vår ordning med «Nær ved avtale» som alltid skal inngås med Lyse før arbeid i nærheten av høyspentlinjer og –kabler, gassrør og anlegg for fjernvarme/-kjøling.