Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny 132 kV-linje Gilja- Seldal

Lyse Elnett har fått konsesjon for ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldalsheia i Sandnes. I første omgang er formålet med ny linje å knytte planlagte Gilja vindkraftverk til strømnettet.

Traséen for den nye strømlinjen er lagt inn mot fjellsiden, sør for dagens bebyggelse i Gilja / Dirdal-området. Den går videre i fjordspenn over Ragsvatnet før den fortsetter opp på fjellet og på vestsiden av Bynuten. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE har også gitt fornyet konsesjon for eksisterende linje mellom Seldal og Tronsholen i Sandnes. Kraftlinjen mellom Gilja og Seldal vil etter planen bli sammenføyet med eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen for å knytte sammen ny linje med øvrig strømnett i regionen. 

 

 

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt
 • Fremdriftsplan
Strømlinjer langs vei gjennom Dirdal Status

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har mottatt klager på vedtaket om konsesjon. Etter en vurdering om klagerett er flere av klagene sendt videre til Olje- og energidepartementet for behandling 20. mars 2019. Lyse Elnett avventer nå departementets behandling og vil følge opp med eventuelle avklaringer og utredninger hvis nødvendig frem til endelig vedtak. Vi henviser til prosjektets sider hos NVE for ytterligere informasjon.

NVE ga i januar 2019 konsesjon for trasé alternativ 2CG, fjordspenn over Ragsvatnet. Med fjordspenn unngås rasutsatte områder på sørøst-siden av Ragsvatnet.

I september 2018 ble det sendt en tilleggssøknad for ny trasé mellom Ragsvatnet og Ragsheia. Denne traséen går rett opp til Ragsheia fra fjordspennet over vannet (alternativ 2CH). Dette er blant annet gjort for å unngå konflikt med masseuttaket på Rage, men NVE har gitt konsesjon til alternativ 2CG som ble omsøkt i mai 2018. Tilleggssøknaden inneholdt også en mindre traséjustering i Dirdal. 

Lyse Elnett søkte om nytt traséforslag i mai 2018, som var flyttet lengre bort fra bebyggelse og landbruk. Dette på bakgrunn av gode innspill i høring av konsesjonssøknaden fra 2011. 

Dersom Gilja vindkraftverk ikke blir realisert, så er planen til Lyse Elnett å bygge ny linje mellom Gilja og Seldal /Oltedal først mot slutten av 2020-tallet. Eksisterende Gilja transformatorstasjon er i god stand, og det er ønskelig å holde drift på stasjon og eksisterende linjer så lenge som mulig.

Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Det er ikke søkt om ny transformatorstasjon på Gilja i tilleggssøknaden til Lyse Elnett av mai 2018. Det kan bli behov for en slik transformatorstasjon i framtiden, men det er skjøvet fram i tid til rundt 2030 eller senere.

I Fred Olsen Renewables sin «Tilleggssøknad nettilknytning» fra 2011 står det at strømlinje fra vindparken skal knyttes til en ny transformatorstasjon/koblingsstasjon på Gilja. Lyse Elnett har også kommunisert en slik løsning tidligere, og mulige plasseringer har vært vurdert. Dette har vi imidlertid lagt vekk nå. Løsningen som NVE har gitt konsesjon til er en direkte sammensløyfing i Gilja av kraftlinjen fra vindparken og kraftlinjen videre til Seldal. 

Det er tidligere også blitt kommunisert planer for en ny transformatorstasjon på Seldalsheia. Det er ikke søkt om en slik transformatorstasjon,  og det foreligger per november 2018 ingen konkrete planer for en slik stasjon.

Linje til Tronsholen / Fagrafjell

Lyse Elnett har søkt om fornyet konsesjon for eksisterende 132 kV-linje mellom Seldalsheia og Tronsholen (linje 2) for å knytte den omsøkte linjen mellom Seldalsheia og Gilja til det øvrige strømnettet i regionen. 

Statnett har i forbindelse med sin konsesjonssøknad for ny 420 kV- linje mellom Lysebotn og ny transformatorstasjon på Fagrafjell søkt om å få rive eksisterende linje mellom Lysebotn og Tronsholen. Det er denne linjen Lyse Elnett nå søker fornyet konsesjon for på strekningen mellom Seldalsheia og Tronsholen. Det er gjort nødvendige avklaringer i forhold til at denne linjen kan benyttes. 

Lyse Elnett gjør per november 2018 ingen utredninger av ny linje mellom Seldalsheia og Tronsholen eller Seldalsheia og Fagrafjell. Dersom ytterligere produksjon av strøm skal knyttes til kan behovet endre seg, men myndighetene har så langt ikke gitt konsesjon til ytterligere vindkraftproduksjon. 

 

Kontakt

Grunneierkontakt
​Andreas Janson
​Epost
​Tlf: 40873870

Silje K. Osmundsen 
Epost
​Tlf: 48262104

Prosjektleder
Andreas F. Ente
Epost
Tlf: 98623930

 

Fremdriftsplan

 • Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
 • Dersom vindkraftverket ikke blir realisert vil behov for ny linje mellom Gilja og Seldalsheia først bli i 2025-2030.
 • Forusatt at Gilja vindkraftverk blir realisert vil det trolig være behov for ny transformatorstasjon på Gilja rundt 2030.
 • Det vil trolig være behov for ny linje Maudal -Gilja i 2030. Dersom vindkraftverk ikke realiseres vil behovet være en linje mellom Maudal og Oltedal.

  Årstallene er foreløpige og kan bli endret.

Dette har skjedd: 

 • NVE ga konsesjon til kraftlinje, traséalternativ 2CG, mellom Gilja og Seldal 11. januart 2018. 
 • Åpent informasjonsmøte i Gilja bedehus torsdag 24. mai 2018. Høringsfrist for å gi uttalelse til søknad var 15. august 2018.
 • Søknad om konsesjon for ny 132 kV-linje mellom Gilja og Seldal er sendt mai 2018.
 • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
 • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.