Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Konsesjonsprosess
  • Grunn- og rettighetserverv
Beskrivelse av konsesjonsprosess Konsesjonsprosess

Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av prosjektet vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram. Informasjon blir sendt i posten og det vil bli holdt informasjonsmøter blant annet i forbindelse med høring av melding med forslag til utredningsprogram og konsesjonssøknad.

Lyse Elnett må søke om konsesjon for å etablere nye forbindelser med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er saksbehandler. Første offentlige ledd i konsesjonsprosessen er at Lyse Elnett sender melding med forslag til utredningsprogram til NVE. NVE sender så meldingen ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere i nærheten av foreslåtte linjetrasèer og transformatorstasjoner får meldingen tilsendt i posten. Innspill eller kommentarer til høringen må sendes til NVE. Det blir også hold informasjonsmøter i forbindelse med høringen.

På bakgrunn av meldingen og innspill fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet setter rammen for Lyse Elnetts konsesjonssøknad. 

NVE behandler konsesjonssøknaden og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. Det blir også avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

Etter høringsrunden vil NVE vurdere om det er grunnlag for å be Lyse Elnett om å gjennomføre tilleggsutredninger. Lyse Elnett vil da gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger og avgjøre om det skal sendes en tilleggssøknad til NVE.

NVE vil deretter fatte vedtak om konsesjon. 

Eksempel på dagens strømnett på Jæren Grunn- og rettighetserverv

I de tilfellene det blir nødvendig å sikre nye rettigheter og ny grunn til bygging og drift av linjer og transformatorstasjoner, ønsker Lyse Elnett å inngå avtaler med berørte parter. I linjetraséene beholder grunneierne eiendomsretten, mens Lyse Elnett sikres en rett til å bygge, drive og oppgradere linjen. Nødvendig areal til transformatorstasjoner vil erverves.

Erstatningen reguleres av regelverk og rettspraksis, for å sikre at grunneiere ikke får ulike tilbud avhengig av saksbehandler. I følge regelverket og rettspraksis skal erstatningen dekke det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbyggingen. Som oftest benyttes en bruksverdiberegning for å finne dette tapet, siden denne normalt gir den høyeste erstatningen for den typen inngrep som er vanlig ved bygging av linjer og transformatorstasjoner. Erstatningen utbetales som en engangssum.

Samtidig med søknad om konsesjon blir det søkt om ekspropriasjonstillatelse, samt rett til å bruke arealet før eventuelt ekspropriasjonsskjønn er avholdt (forhåndstiltredelse). Dette gjøres i tilfelle det ikke oppnås minnelig avtale og for å unngå at eventuelle lange rettslige pro­sesser fører til store forsinkelser.