Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Håbafjell og Tronsholen

Lyse Elnett jobber med å se på muligheten for å legge høyspentkabler i bakken over Håbafjell til Tronsholen transformatorstasjon. Det er de to nordligste traséene med strømlinjer som er en del av prosjektet.

I dag går det tre 50 kV strømlinjer nord for Gamle Ålgårdsvei over kirkegården og deretter mot Tronsholen transformatorstasjon. I tillegg går det to 132 kV strømlinjer fra Høylandsåna over Håbafjell og ned til transformatorstasjonen. Det er disse fem strømlinjene som det blir sett på i prosjektet. Den sørligste strømlinjen over Håbafjell blir stående.

En endelig avklaring om finansiering av prosjektet samt konsesjon fra myndighetene er nødvendig for å få prosjektet gjennomført.

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Kontakt oss
Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at utbyggere ønsker å frigjøre areal til boligutbygging, Sandnes kommune vil fjerne strømlinje over gravlund på grunn av forskriftskrav og Lyse Elnett har behov for reinvestering i transformatorstasjonen samt noen kabler inn til stasjonen. Et slikt spleiselag med deling av kostnader er nødvendig for å få gjennomført prosjektet.

Det er fire til fem ganger så dyrt å legge strømkabel som å bygge strømlinje på dette spenningsnivået. Stortinget har derfor gjennom Stortingsmelding 14 (Vi bygger Norge – Om utbygging av strømnettet) bestemt at luftledning skal velges som hovedregel for strømnett med spenningsnivå over 22 kV. Det er noen få unntak for regelen og en av dem er at andre er med og tar ekstrakostnaden ved å legge kabel.

Planen er å legge totalt sju kabelsett i samme grøft fra Tronsholen transformatorstasjon fram til Høylandsåna. Her vil de to 132 kV-linjene fortsette som luftledning slik som i dag. Det vil gå tre kabelsett langs eksisterende vei videre fra Høylandsåna mot Kleivane. Kartet viser hvor kabel er planlagt (rød strek: 7 kabelsett, grå strek: tre kabelsett).

Grøften vil være seks meter bred over Håbafjell og i tillegg vil tre meter til hver side av grøften bli båndlagt for å sikre tilkomst til strømkablene for nødvendig drift og vedlikehold. Planen er å grave opp kortere strekninger om gangen, legge ned trekkerør, grave igjen, og til slutt trekke strømkabler igjennom rørene. Dette vil minske ulemper med stengte veier osv  i byggeperioden. Det blir lagt til rette for alternativ atkomst til boliger mens det graves.

Framdrift
Åpent møte for grunneiere og naboer 25. jan 2017
Sende konsesjonssøknad til NVE 1. halvår 2017
Offentlig høring 2017
Mulig konsesjonsvedtak 2018
Planlagt bygging Oppstart 2018
Planlagt ferdig  Siste halvdel 2018
Rive linjer, 50 kV Når kabler er i stabil drift
Rive linjer, 132 kV over Håbafjell Når kabler er i stabil drift, og nytt innendørs anlegg i fjellhall er i stabil drift.

 

Kontakt oss

Prosjektleder
Oddvar Fuglestad
Tlf: 51908967
Epost