fotovisualisering
Fotovisualisering av alt 1.0 sør for Bryne

Håland - Fagrafjell

Lyse Elnett har omsøkt en ny 132 kV kraftledning fra Håland transformatorstasjon i Time kommune til Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. Kraftledningen er en del av tidligere meldte Jærnettprosjektet.

Lyse Elnett har søkt konsesjon for bygging av ny 132 kV kraftledning mellom nye Håland og Fagrafjell transformatorstasjoner. Melding med forslag til utredningsprogram for oppgradering  av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå var på offentlig høring i 2016. Kraftledningen mellom Håland og Fagrafjell er en del av denne meldingen.

Et økende effektuttak på Sør-Jæren, samt behov for reinvesteringer i eksisterende nett som følge av alder, medfører at det er nødvendig med tiltak for å sikre fremtidig strømforsyning og forsyningssikkerhet til området.

Det er søkt om å bygge kraftledningen som luftledning fra Håland, via Tjøtta til Fagrafjell transformatorstasjon, i henhold til nasjonale føringer. De siste to km inn mot Fagrafjell transformatorstasjon er det også søkt om endringer på tidligere omsøkte kraftledninger for å samle inngrepene der det er mulig, samt at det er omsøkt en mindre justering av Håland transformatorstasjon for å ta hensyn til innspill angående plassering.

Arkeologiske registreringer høsten 2020

Dette har skjedd:
Høringsfrist for innspill til konsesjonssøknad 28. feb 2020 
Åpent møte om konsesjonssøknad 22. jan 2020
Undersøkelser til fagrapporter utført, høst 2016 og høst 2017
Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
Åpne møter i forbindelse med høring av melding for Jærnettet, september 2016
Melding om Jærnettet sendt til NVE, juli 2016
Åpne møter og kontordager om Jærnettet april - juni 2016
Laserscanning og befaring for å se på alternative traséer i 2015
Oppstart av prosjekt for oppgradering av Jærnettet i 2014. 

Kart med strek mellom Håland og Fagrafjell

Fakta

KleppSandnesTime
2023
NVE behandler konsesjonssøknad

Kontaktpersoner

Andreas Janson Grunneierkontakt
40873870
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Inge Lunde Prosjektleder
51908843
Se e-postadresse