Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Kostnader ved utbygging

Det er ofte nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet når nye kunder vil knytte seg til strømnettet eller når eksisterende kunder ønsker økt uttak av strøm. Kostnader forbundet med slike nødvendige tiltak må den som utløser tiltaket betale selv i form av et anleggsbidrag.

Eksempler på kostnader som inngår i beregning av anleggsbidrag:

 • Kabel, dekkebord og evt. trekkerør/kanaler
 • Luftlinje
 • Fordelingsskap
 • Andel av kostnader ved økning i transformatorkapasitet
 • Bygging av nettstasjon
 • Innhenting av avtaler og tillatelser
 • Arbeidstimer til planlegging og prosjektledelse
 • Arbeidstimer til utførelse
 • Idriftsettelse og kontroll
 • Innmåling og dokumentasjon (oppdatering av kartver og anleggsregister)
 • Kabelgrøfter, grunnarbeider og leggekostnader
 • Anleggsbidrag
 • Regningsarbeid
 • Praktisk informasjon
 • Viktige linker
 • Gravearbeid
Anleggsbidrag

Anleggsbidraget dekker kostnader Lyse Elnett AS har i forbindelse med utbygging av strømnettet for å knytte til nye kunder eller for økt uttak/forsterkning til eksisterende kunder.

Eksempler på nytilknytning:

 • Enkel tilknytning av bolig eller hytte
 • Utbygging av bolig- eller hyttefelt
 • Utbygging av næringsområder for industri
 • Tilknytning av næringsbygg
 • Seksjonering av boliger
 • Stikkledning nummer to på egen tomt


Eksempler på forsterkning:

 • Forsterkning på grunn av ombygging- og utvidelse av kundeanlegg
 • Forsterkning på grunn av ladeutstyr til elbil
 • Effektøkning (økning av overbelastningsvern) og ombygging til 3-fase

Eksempler på tilknytning av produksjonsanlegg:

 • Vannkraftanlegg
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Testanlegg
Regningsarbeid

Kunder som ber om flytting eller omlegging av eksisterende anlegg eller andre tjenester som ikke kan forventes levert må betale merkostnader dette gir. Dette omtales som regningsarbeid.

 Eksempler på regningsarbeid:

 •     Flytting av linjer og kabler
 •     Flytting av fordelingsskap
 •     Flytting av nettstasjon
 •     Kvalitetssenking/reduksjon i effekt (overbelastningsvern) hos kunde
 •     Omlegging av inntak fra luftlinje til kabel
 •     Bygging av midlertidig anlegg for forsyning av byggestrøm

Du kan se eksempler på kostnader som inngår i grunnlaget for beregning av kostnader under menypunktet "anleggsbidrag".

Praktisk informasjon

Alle henvendelser om nytilknytning, forsterkning, flytting, omlegging eller kvalitetsendring i strømnettet skal meldes skriftlig til Lyse Elnett AS av den som er tiltakshaver/kunde eller dens representant.

Lyse Elnett starter ikke planlegging eller gjennomføring før det er en skriftlig avtale mellom tiltakshaver og nettselskapet. Skriftlig avtale anses som bestilling av prosjektering og gjennomføring.

Plan for betaling av kostnader (anleggsbidrag og regningsarbeid) er beskrevet i avtalen. Alle kostnader faktureres akonto forskuddsvis og avregnes etter medgått kostand ved sluttfakturering av oppdraget.

For nye tilknytninger må følgende informasjon legges ved henvendelsen for at Lyse Elnett skal kunne gi et overslag over anleggsbidraget:

 •     Navn, adresse, email og telefonnummer til kunde og kontaktperson
 •     Tilstrekkelig informasjon slik at anleggskostnad kan estimeres:
  • For bolig- og hyttefelt oppgis oversikt over antall og type boliger samt ønsket effekt (overbelastningsvern)
  •  Effekt- og energibudsjett skal foreligge for andre henvendelser
  • Kart over området som skal bygges ut
  • Forventet tidsplan for utbygging
 •     Det må foreligge en godkjent reguleringsplan (områderegulering er ikke tilstrekkelig)
Gravearbeid

Lyse Elnett AS bestiller normalt inn entreprenører som utfører gravearbeid i forbindelse med bygging av Lyse sine anlegg. Gravearbeid kan bestilles av tiltakshaver/kunde når dette er avtalt med Lyse.

Lyse Elnett AS har utarbeidet en brosjyre som gir viktig informasjon i forbindelse med graving eller arbeid nært Lyse sine anlegg. Vi anbefaler at denne blir lest.

Brosjyre

Dersom kunde/tiltakshaver ønsker å kontrahere eller utføre gravearbeidet selv, så er det visse forutsetninger som må være oppfylt. Du kan lese mer om forutsetningene, og hvilke graveentreprenører som er godkjent for arbeid hos Lyse Elnett i vedlagte link.

Krav som stilles ved gravearbeid og oversikt over godkjente entreprenører