Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Praktisk informasjon

Alle henvendelser om nytilknytning, forsterkning, flytting, omlegging eller kvalitetsendring i strømnettet skal meldes skriftlig til Lyse Elnett AS av den som er tiltakshaver/kunde eller dens representant.

Lyse Elnett starter ikke planlegging eller gjennomføring før det er en skriftlig avtale mellom tiltakshaver og nettselskapet. Skriftlig avtale anses som bestilling av prosjektering og gjennomføring.

Plan for betaling av kostnader (anleggsbidrag og regningsarbeid) er beskrevet i avtalen. Alle kostnader faktureres akonto forskuddsvis og avregnes etter medgått kostand ved sluttfakturering av oppdraget.

For nye tilknytninger må følgende informasjon legges ved henvendelsen for at Lyse Elnett skal kunne gi et overslag over anleggsbidraget:

 •     Navn, adresse, email og telefonnummer til kunde og kontaktperson
 •     Tilstrekkelig informasjon slik at anleggskostnad kan estimeres:
  • For bolig- og hyttefelt oppgis oversikt over antall og type boliger samt ønsket effekt (overbelastningsvern)
  •  Effekt- og energibudsjett skal foreligge for andre henvendelser
  • Kart over området som skal bygges ut
  • Forventet tidsplan for utbygging
 •     Det må foreligge en godkjent reguleringsplan (områderegulering er ikke tilstrekkelig)
 • Anleggsbidrag
 • Regningsarbeid
 • Praktisk informasjon
 • Viktige linker
 • Gravearbeid
Anleggsbidrag

Anleggsbidraget dekker kostnader Lyse Elnett AS har i forbindelse med utbygging av strømnettet for å knytte til nye kunder eller for økt uttak/forsterkning til eksisterende kunder.

Eksempler på nytilknytning:

 • Enkel tilknytning av bolig eller hytte
 • Utbygging av bolig- eller hyttefelt
 • Utbygging av næringsområder for industri
 • Tilknytning av næringsbygg
 • Seksjonering av boliger
 • Stikkledning nummer to på egen tomt


Eksempler på forsterkning:

 • Forsterkning på grunn av ombygging- og utvidelse av kundeanlegg
 • Forsterkning på grunn av ladeutstyr til elbil
 • Effektøkning (økning av overbelastningsvern) og ombygging til 3-fase

Eksempler på tilknytning av produksjonsanlegg:

 • Vannkraftanlegg
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Testanlegg


Bunnfradrag

Fram til og med 1. juli 2015 dekket Lyse Elnett et bunnfradrag på inntil 30.000 kroner for utgifter i forbindelse med tilknytning. De resterende kostnadene dekkes av kunden som anleggsbidrag.
Bunnfradraget er satt til 0 kroner fra og med 1. juli 2015.
 
Forutsetninger for å få inntil 30.000 kroner i bunnfradrag før 1. juli 2015:

 • Kunde/utbygger må selv eller via sin representant (installatør eller rådgiver) ha henvendt seg skriftlig til Lyse Elnett og bedt om tilknytning eller forsterkning
 • Henvendelsen fra kunde eller utbygger skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at anleggskostnader kan estimeres
  • For bolig- og hyttefelt oppgis oversikt over antall/type boliger og ønsket overbelastningsvern
  • Effekt- og energibudsjett skal foreligge for alle andre henvendelser
  • Kart over området som skal bygges ut
  • Forventet tidsplan for utbygging
 • Bygging av Lyse Elnett sine anlegg må være igangsatt senest 1,5 år etter skriftlig henvendelse
 • Det må foreligge en godkjent reguleringsplan (områderegulering vil ikke være tilstrekkelig)
 • Bygging av Lyse Elnett sine anlegg skal være avsluttet senest 2 år etter byggestart
Regningsarbeid

Kunder som ber om flytting eller omlegging av eksisterende anlegg eller andre tjenester som ikke kan forventes levert må betale merkostnader dette gir. Dette omtales som regningsarbeid.

 Eksempler på regningsarbeid:

 •     Flytting av linjer og kabler
 •     Flytting av fordelingsskap
 •     Flytting av nettstasjon
 •     Kvalitetssenking/reduksjon i effekt (overbelastningsvern) hos kunde
 •     Omlegging av inntak fra luftlinje til kabel
 •     Bygging av midlertidig anlegg for forsyning av byggestrøm

Du kan se eksempler på kostnader som inngår i grunnlaget for beregning av kostnader under menypunktet "anleggsbidrag".

Praktisk informasjon

Alle henvendelser om nytilknytning, forsterkning, flytting, omlegging eller kvalitetsendring i strømnettet skal meldes skriftlig til Lyse Elnett AS av den som er tiltakshaver/kunde eller dens representant.

Lyse Elnett starter ikke planlegging eller gjennomføring før det er en skriftlig avtale mellom tiltakshaver og nettselskapet. Skriftlig avtale anses som bestilling av prosjektering og gjennomføring.

Plan for betaling av kostnader (anleggsbidrag og regningsarbeid) er beskrevet i avtalen. Alle kostnader faktureres akonto forskuddsvis og avregnes etter medgått kostand ved sluttfakturering av oppdraget.

For nye tilknytninger må følgende informasjon legges ved henvendelsen for at Lyse Elnett skal kunne gi et overslag over anleggsbidraget:

 •     Navn, adresse, email og telefonnummer til kunde og kontaktperson
 •     Tilstrekkelig informasjon slik at anleggskostnad kan estimeres:
  • For bolig- og hyttefelt oppgis oversikt over antall og type boliger samt ønsket effekt (overbelastningsvern)
  •  Effekt- og energibudsjett skal foreligge for andre henvendelser
  • Kart over området som skal bygges ut
  • Forventet tidsplan for utbygging
 •     Det må foreligge en godkjent reguleringsplan (områderegulering er ikke tilstrekkelig)
Gravearbeid

Lyse Elnett AS bestiller normalt inn entreprenører som utfører gravearbeid i forbindelse med bygging av Lyse sine anlegg. Gravearbeid kan bestilles av tiltakshaver/kunde når dette er avtalt med Lyse.

Lyse Elnett AS har utarbeidet en brosjyre som gir viktig informasjon i forbindelse med graving eller arbeid nært Lyse sine anlegg. Vi anbefaler at denne blir lest.

Brosjyre

Dersom kunde/tiltakshaver ønsker å kontrahere eller utføre gravearbeidet selv, så er det visse forutsetninger som må være oppfylt. Du kan lese mer om forutsetningene, og hvilke graveentreprenører som er godkjent for arbeid hos Lyse Elnett i vedlagte link.

Krav som stilles ved gravearbeid og oversikt over godkjente entreprenører