Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Kraftprodusenter

Tilknytning av produsenter

En forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet til ikke-diskriminerende og objektive tariffer. Lyse Elnett har derfor plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet.

Kraftprodusenter (innmatingskunder) anbefales å avtale et møte med Lyse tidlig i planleggingsfasen. Hensikten med møte er å skape et samarbeid med en gjensidig forståelse av hva vi står ovenfor, roller, plikter, forventninger osv.

I forbindelse med tilknytning til strømnettet er det særlig viktig å være klar over to punkter:

  1. Lyse Elnett legger til grunn den konsesjonsgitte størrelsen på produksjonsenheten når nettkapasitet fordeles. Dette innebærer at kraftprodusenter først etter at de har fått konsesjon for ny produksjon kan søke om kapasitet i strømnettet for tilknytning.

  2. Hovedprinsippet for nettilknytning er at den som først får avklart sitt tilknytningsforhold og inngår bindende tilknytningsavtale, er den som først får knytte seg til strømnettet.

Statnett sin ordning for tildeling av nettkapasitet i strømnett med begrenset kapasitet gjelder for deler av Sør-Rogaland. Dersom tilknytning skjer i strømnettet til Lyse Elnett hvor dette ligger innenfor ordningen til Statnett, så vil Lyse Elnett avklare kapasitet med Statnett på vegne av kraftprodusenten. Mer informasjon om Statnett sin ordning finner du her

Skjema tilknytning distribusjonsnett Skjema for tilknytning regionalnett
  • Dokumenter /linker
  • Tilknytningsavtale
  • Tilknytningsforhold
  • Kontakt oss
Dokumenter /linker

Det benyttes to ulike tilknytningsavtaler for kraftprodusenter avhengig av om tilknytning skjer i distribusjonsnettet eller i regionalnettet.

Statnett sin ordning for tildeling av nettkapasitet i strømnett med begrenset kapasitet gjelder for deler av Sør-Rogaland. Du kan lese mer om Statnett sin tildeling av nettkapasitet på deres nettside.


Om REN
Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) er en bransjeorganisasjon som jobber med standardisering av materiell og metoder for norske nettselskap. RENs visjon er å være et ledende kunnskapssenter som bidrar til kostnadseffektivitet for norske nettselskap. Alle norske nettselskaper er medlemmer av REN.

Tilknytningsavtale

Kraftprodusenter som vil levere strøm inn på Lyse Elnett sitt strømnett må inngå en bindende tilknytningsavtale.

Avtale om anleggsbidrag

Først når tilknytningsforholdet er avklart blir det skrevet avtale mellom Lyse Elnett og kraftprodusent om anleggsbidrag. Du finner mer informasjon om anleggsbidrag her.

Avtalen gir kraftprodusenten en tidsbegrenset reservasjon av nettkapasitet. Innen det er gått ett år må kraftprodusent dokumentere oppstart. Dette dokumenteres ved å sende kopi av melding som går til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid. Anlegget må ferdigstilles i henhold til omforent fremdriftsplan. Dersom anleggsarbeid ikke er startet opp innen tidsfristen eller kraftverket ikke er ferdigstilt innen fremdriftsplanen blir nettkapasiteten frigitt til andre prosjekter.

Vi forutsetter at aktører som har fått tildelt nettkapasitet, men som ikke vil benytte kapasiteten eller ikke rekker fristen uten ugrunnet opphold sier fra seg tildelt nettkapasitet.

Nettavtale
Før tilknytning til strømnettet må Nettavtalen være signert av begge parter. Det benyttes to ulike avtaler, en for tilknytning til distribusjonsnettet og en for tilknytning til regionalnettet.

For tilknytning til distribusjonsnettet benytter Lyse avtaleverket fra REN. Avtalen er tilgengelig på nettsiden til REN. Avtalen inneholder tekniske krav og regulerer tilknytning og drift av kraftverk i Lyse Elnett sitt distribusjonsnett.

Nettavtale for tilknytning og bruk av regionalnettet regulerer begge parters rettigheter og plikter og skal bidra til å fremme kostnadseffektiv drift og utvikling av regionalnettet. Standardavtale for tilknytning i regionalnettet.

Kraftprodusentene står selv ansvarlig for å inngå avtale om kraftleveranse med en strømleverandør.

Avklaringer

Det er to ting det blir sett på når tilknytningsforhold skal avklares, og det er forhold knyttet til drift og forhold som gjelder konsesjoner og tillatelser.

Driftsmessige forhold
Å avklare tilknytningsforhold innebærer å vurdere om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til ny produksjon med dagens strømnett og eventuelt gitt Lyse Elnett  sine planer om utbygging av nettet de neste fem årene. (investeringsbeslutning er tatt og Lyse Elnett har nødvendige konsesjoner for å gjennomføre planene).

Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig med tilknytning til eksisterende nett eller allerede planlagte oppgraderinger, så må Lyse Elnett utføre detaljerte analyser av behov for forsterkning. Dette blir først utført etter at det er inngått en utredningsavtale mellom kraftprodusent og Lyse Elnett. Utredningsavtalen regulerer blant annet fordeling av kostnader for utredning og søknad om konsesjon for aktuell oppgradering av strømnettet, fremdriftsplan og krav til deling av informasjon mellom partene. Dersom anleggsbidrag er aktuelt vil dette også være nedfelt i avtalen. Hvis Lyse Elnett velger å søke om unntak fra tilknytningsplikten kanselleres avtalen.

Konsesjon og tillatelser
Det må gjøres en vurdering av om valgt nettløsning kan bygges med eksisterende konsesjoner og tillatelser eller om det må søkes om ny konsesjon og tillatelse. Det kan da være behov for å samordne gitte konsesjoner med andre omsøke konsesjoner. Dersom en slik samordning viser at det ikke er mulig å knytte til alle kraftverkene, vil det være tidspunkt for tildeling av konsesjonen til kraftverkene som bestemmer rekkefølgen for nettilknytning.

Kontakt oss

Skjema for tilknytning til strømnettet hos Lyse Elnett sendes på epost til oppdragsstyring@lyse.no.

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss via dgnett@lyse.no.