Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny 132 kV-linje Gilja- Seldal

Lyse Elnett planlegger å bygge ny strømlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldalsheia i Sandnes. I første omgang er formålet med ny linje å knytte det planlagte Gilje vindkraftverk til strømnettet. Konsesjonssøknad er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Den nye strømlinjen er foreslått lagt inn mot fjellsiden, sør for dagens bebyggelse i Gilja / Dirdal-området. Også i Oltedal er trasè foreslått med større avstand til landbruk og boliger, før den går oppover på vestsiden av Bynuten. Det er også søkt om fornyet konsesjon for eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen i Sandnes. 

 

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt
 • Fremdriftsplan
Strømlinjer langs vei gjennom Dirdal Status

Gjennom høring av konsesjonssøknaden fra 2011 kom det gode innspill i forhold til foreslått trasé i konsesjonssøknaden. Det er tatt en grundig gjennomgang av behov og muligheter, og Lyse Elnett har kommet fram til nye trasèforslag som det planlegges å søke konsesjon for. Forslag til ny trasé ligger sør for dagens bebyggelse, idrettsanlegg og skole i Gilja/Dirdal-området, og opprinnelig omsøkt trasé i Oltedal er flyttet lengre bort fra landbruk og boliger. For å komme opp til Seldalsheia foreslås det å krysse FV45 ved avkjøringen til Oltesvik og fortsette videre oppover på vestsiden av Bynuten.

Lyse Elnett sendte tilleggssøknad for ny 132 kV linje mellom Gilja og Seldal for å knytte Gilja vindkraftverk til strømnettet i mai 2018.  En søknad for ny 132 kV linje mellom Maudal og Gilja samt for ny transformatorstasjon på Gilja forventes ikke oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før mot slutten av 2020-tallet, i forbindelse med riving av dagens to 50 kV-linjer. 

​Eksisterende Gilja stasjon er i god stand, og det gjør at det er ønskelig å holde drift på eksisterende linjer så lenge som mulig.

 

Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er det på Gilja nødvendig med en ny transformatorstasjon tilrettelagt for 132 kVsom trolig må stå klar rundt 2030.  

Den nye transformatorstasjonen vil i så fall erstatte den eksisterende stasjonen i Gilja sentrum. Lyse Elnett har vurdert en rekke alternative lokaliseringer for ny transformatorstasjon. Det er mange hensyn å ta, herunder bl.a avstand til elv, vei, boliger og eksisterende distribusjonsnett, landskapsbilde og at dyrket mark i minst mulig grad blir berørt. Det blir ikke søkt om ny transformatorstasjon i tilleggssøknaden i 2018.

Dersom Gilja vindkraftverk ikke realiseres, vil det trolig ikke være behov for ny transformatorstasjon i Gilja-området før i 2035-2040. Årstallene er basert på en vurdering av tilstand på eksisterende anlegg, og ulike forhold kan forsinke eller fremskynde bygging eller riving.

Hvis både Gilja vindkraftverk og Sandnes vindkraftverk blir realisert, må det bygges en ny koblingsstasjon på Seldalsheia. Lyse Elnett har vurdert flere alternative plasseringer, men etter en grundig vurdering gjenstår det nå to alternativer som kan være aktuelle.

Linje til Tronsholen / Fagrafjell

Dersom kun et av vindkraftverkene blir realisert er planen å bruke eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen. Statnett har i sin konsesjonssøknad for ny linje mellom Lysebotn og Sandnes søkt om å få rive en av de eksisterende linjene mellom Lysebotn og Seldalsheia, mens den da beholdes videre inn mot Sandnes for å kunne knytte til ny fornybar energi.

Dersom begge vindkraftverkene (Gilja og Sandnes) blir realisert er det behov for å bygge en ny kraftlinje mellom Seldalsheia og Statnett sin planlagte nye transformatorstasjon på Fagrafjell.
 

Kontakt

Prosjektleder
Inge Lunde 
Epost
Tlf: 51908843


 

Fremdriftsplan

 • Åpent informasjonsmøte i Gilja bedehus torsdag 24. mai klokken 19.00, og åpen kontordag samme sted mandag 4. juni klokken 12-18. Høringsfrist for å gi uttalelse til søknad er 15. august 2018.
 • Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
 • Dersom vindkraftverket ikke blir realisert vil behov for ny linje mellom Gilja og Seldalsheia først bli i 2025-2030.
 • Forusatt at Gilja vindkraftverk blir realisert vil det trolig være behov for ny transformatorstasjon på Gilja rundt 2030.
 • Det vil trolig være behov for ny linje Maudal -Gilja i 20330. Dersom vindkraftverk ikke realiseres vil behovet være en linje mellom Maudal og Oltedal.

  Årstallene er foreløpige og kan bli endret.

Dette har skjedd: 

 • Søknad om konsesjon for ny 132 kV-linje mellom Gilja og Seldal er sendt mai 2018.
 • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
 • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.