Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Oppgradering av linje Gilja- Seldal

Lyse Elnett planlegger å bygge ny strømlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldalsheia i Sandnes. I første omgang er formålet med ny linje å knytte det planlagte Gilje vindkraftverk til strømnettet. Målet er å sende tilleggssøknad for ny linje mellom Gilja og Seldalsheia i løpet av første halvdel 2018.

Den nye strømlinjen er foreslått lagt inn mot fjellsiden, sør for dagens bebyggelse i Gilja / Dirdal-området. Også i Oltedal er trasè foreslått med større avstand til landbruk og boliger, før den går oppover på vestsiden av Bynuten. 

Lyse Elnett søkte i 2011 om konsesjon for å oppgradere den eldste 50 kV-linjen mellom Maudal og Rage til 132 kV, samt videreføre linjen fram til Seldalsheia. Den nye linjen var den gang tenkt å gå i samme trasè som den eksisterende linjen, men etter innspill fra ulike interessenter er trasè endret.

 

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt
 • Fremdriftsplan
Strømlinjer langs vei gjennom Dirdal Status

Gjennom høring av konsesjonssøknaden fra 2011 kom det gode innspill i forhold til foreslått trasé i konsesjonssøknaden. Det er tatt en grundig gjennomgang av behov og muligheter, og Lyse Elnett har kommet fram til nye trasèforslag som det planlegges å søke konsesjon for. Forslag til ny trasé ligger sør for dagens bebyggelse, idrettsanlegg og skole i Gilja/Dirdal-området, og opprinnelig omsøkt trasé i Oltedal er flyttet lengre bort fra landbruk og boliger. For å komme opp til Seldalsheia foreslås det å krysse FV45 ved avkjøringen til Oltesvik og fortsette videre oppover på vestsiden av Bynuten.

Lyse Elnett planlegger å sende tilleggssøknad for ny 132 kV linje mellom Gilja og Seldal, samt Seldal koblingsstasjon i løpet av første halvdel av 2018.  En søknad for ny 132 kV linje mellom Maudal og Gilja samt for ny transformatorstasjon på Gilja forventes ikke oversendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) før mot slutten av 2020-tallet, i forbindelse med riving av dagens to 50 kV-linjer. 

​Eksisterende Gilja stasjon er i god stand, og det gjør at det er ønskelig å holde drift på eksisterende linjer så lenge som mulig. Linjene blir etter alt å dømme ikke revet før mot midten og slutten av 2020-tallet. 

 

Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er det på Gilja nødvendig med en ny transformatorstasjon tilrettelagt for 132 kV.  Denne vil ikke bli realisert før slutten av 2020-tallet i forbindelse med at eksisterende linjer blir tatt ut av drift. 

Den nye transformatorstasjonen vil i så fall erstatte den eksisterende stasjonen i Gilja sentrum. Lyse Elnett har vurdert en rekke alternative lokaliseringer for ny transformatorstasjon. Det er mange hensyn å ta, herunder bl.a avstand til elv, vei, boliger og eksisterende distribusjonsnett, landskapsbilde og at dyrket mark i minst mulig grad blir berørt. Det blir ikke søkt om ny transformatorstasjon i tilleggssøknaden i 2018, men det blir vist til alternative plasseringer av ny stasjon som mulig framtidig behov.

Dersom Gilja vindkraftverk ikke realiseres, vil det trolig ikke være behov for ny transformatorstasjon i Gilja-området i overskuelig fremtid.

Hvis både Gilja vindkraftverk og Sandnes vindkraftverk blir realisert, må det bygges en ny koblingsstasjon på Seldalsheia. Lyse Elnett har vurdert flere alternative plasseringer, men etter en grundig vurdering gjenstår det nå to alternativer som kan være aktuelle.

Linje til Tronsholen / Fagrafjell

Dersom kun et av vindkraftverkene blir realisert er planen å bruke eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen. Statnett har i sin konsesjonssøknad for ny linje mellom Lysebotn og Sandnes søkt om å få rive en av de eksisterende linjene mellom Lysebotn og Seldalsheia, mens den da beholdes videre inn mot Sandnes for å kunne knytte til ny fornybar energi.

Dersom begge vindkraftverkene (Gilja og Sandnes) blir realisert er det behov for å bygge en ny kraftlinje mellom Seldalsheia og Statnett sin planlagte nye transformatorstasjon på Fagrafjell.
 

Kontakt

Prosjektleder
Andreas Florian Ente
AndreasFlorian.Ente@lyse.no
Tlf: 51908799


 

Fremdriftsplan

 • Lyse Elnett planlegger å sende tilleggssøknad for linje mellom Gilja og Seldal i løpet av første halvdel 2018. 
 • Det planlegges åpent møte / åpent kontor når det nærmer seg at vi vil sende tilleggssøknaden. 
 • Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
 • Dersom vindkraftverket ikke blir realisert vil byggestart av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia først bli mot slutten av 2020-tallet. 
 • Forusatt at Gilja vindkraftverk blir realisert vil ny transformatorstasjon på Gilja trolig bli bygget på slutten av 2020-tallet.
 • Ny linje mellom Maudal og Gilja blir trolig bygget mot slutten av 2020-tallet, men kan bli realisert tidligere dersom behov utenfor Lyse Elnett utløser dette.
 • Den eldste av de to eksisterende 50 kV linjene mellom Maudal og Oltedal blir trolig revet på midten av 2020-tallet, og den andre på slutten av 2020-tallet. 

Dette har skjedd: 

 • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
 • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.