Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Oppgradering av linje Maudal- Seldal

Lyse Elnett planlegger ny strømlinje mellom Maudal og Seldalsheia for å ta imot ny energi og oppgradere dagens linjer. Målet er å sende tilleggssøknad for ny linje mellom Gilja og Seldalsheia, samt ny koblingsstasjon, i løpet av første halvdel 2018. Framdriftsplan er avhengig av om vindkraftverk blir realisert.

Lyse Elnett søkte i 2011 om konsesjon for spenningsoppgradering til 132 kV av den eldste 50 kV linjen mellom Maudal og Rage, samt en videreføring av denne til Seldalsheia. Den nye linjen var den gang tenkt å gå i samme trase som den eksisterende.

For å kunne ta kraft fra vindparkene inn i strømnettet er det behov for å oppgradere strømnettet videre fra Seldal til Stokkelands-området.

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt
 • Fremdriftsplan
Strømlinjer langs vei gjennom Dirdal Status

Gjennom høring av konsesjonssøknaden kom det gode innspill til foreslått trasé. Det er blitt tatt en grundig gjennomgang av behov og muligheter, og Lyse Elnett har kommet fram til å søke på nytt trasèforslag og nye stasjonsplasseringer. Forslag til ny trasé ligger sør for dagens bebyggelse, idrettsanlegg og skole i Gilja/Dirdal-området og opprinnelig trasé i Oltedal er flyttet lengre bort fra landbruk og boliger. For å komme opp til Seldalsheia foreslås det å krysse FV45 ved avkjøringen til Oltesvik og fortsette videre oppover på vestsida av Bynuten.

Presentasjon og kart vist i åpent møte 9. november 2016 finner du under menypunktet "Dokumenter og kart". Prosjektet tar gjerne imot innspill til forslag.

Lyse Elnett forventer å sende tilleggssøknad for ny 132 kV linje mellom Gilja og Seldal, samt Seldal koblingsstasjon i løpet av første kvartal 2017.  En tilleggssøknad for ny 132 kV linje mellom Maudal og Gilja samt for ny transformatorstasjon på Gilja forventes ikke oversendt NVE før etter 2020.

 

Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er det på Gilja nødvendig med en ny transformatorstasjon tilrettelagt for 132 kV.  Denne bør i så fall stå klar rundt 2025. Den nye transformatorstasjonen vil erstatte den eksisterende i Gilja sentrum. Lyse Elnett har vurdert en rekke alternative lokaliseringer for ny transformatorstasjon. Det er mange hensyn å ta, herunder bl.a avstand til elv, vei, boliger og eksisterende distribusjonsnett, landskapsbilde og at dyrket mark i minst mulig grad blir berørt. Dersom Gilja vindkraftverk ikke realiseres, vil det trolig ikke være behov for ny transformatorstasjon i Gilja-området i overskuelig fremtid.

Hvis både Gilja vindkraftverk og Sandnes vindkraftverk blir realisert, må det bygges en ny koblingsstasjon på Seldalsheia. Lyse Elnett har vurdert flere alternative plasseringer, men etter en grundig vurdering gjenstår det nå to alternativer som kan være aktuelle.

Til Stokkeland

For å kunne ta kraft fra vindparkene inn i strømnettet er det behov for oppgradering av strømnettet videre fra Seldal til Stokkelands-området. Statnett, vurderer om det skal bygges ny sentralnettstasjon i området. Planene Statnett vurderer påvirker prosjektet til Lyse Elnett, og kan få betydning for trasévalg og tidsplan.

Lyse Elnett ser på mulige løsninger for å få ny kraftproduksjon videre inn fra Seldal.

Kontakt

Prosjektleder
Andreas Florian Ente
AndreasFlorian.Ente@lyse.no
Tlf: 51908799


 

Fremdriftsplan

 • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
 • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.

 • Lyse Elnett planlegger å sende tilleggssøknad for linje mellom Gilja og Seldal innen første kvartal 2017

 • Tilleggssøknad for linje Maudal og Gilja, samt ny transformatorstasjon på Gilja trolig etter 2020
   
 • Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia senest i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
   
 • Hvis vindkraftverket ikke realiseres vil byggestart av ny linje mellom Gilja og Rage/Seldalsheia utsettes noen år. Ny linje mellom Maudal og Gilja vil komme noe senere.
   
 • Ny stasjon på Gilja må stå klar rundt 2025 hvis Gilja vindkraftverk realiseres.
   
 • De to eksisterende 50 kV linjene mellom Maudal og Oltedal blir trolig stående inntil nye linjer er ferdigstilt, vi har stabil drift og forsyningssikkerheten er på et tilfredsstillende nivå.