Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ny 132 kV-linje Gilja- Seldal

Lyse Elnett planlegger å bygge ny strømlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldalsheia i Sandnes. I første omgang er formålet med ny linje å knytte det planlagte Gilje vindkraftverk til strømnettet. Tilleggssøknad ble sendt mai 2018 og er til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Den nye strømlinjen er foreslått lagt inn mot fjellsiden, sør for dagens bebyggelse i Gilja / Dirdal-området. Også i Oltedal er trasè foreslått med større avstand til landbruk og boliger, før den går opp på fjellet og på vestsiden av Bynuten. Det er også søkt om fornyet konsesjon for eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen i Sandnes. Den omsøkte linjen mellom Gilja og Seldal vil etter planen bli sammenføyet med eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen for å knytte sammen ny linje med øvrig strømnett i regionen. 

 

 

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Kontakt
 • Fremdriftsplan
Strømlinjer langs vei gjennom Dirdal Status

I september 2018 ble det sendt en tilleggssøknad for ny trasé mellom Ragsvatnet og Ragsheia. Denne traséen går rett opp til Ragsheia fra fjrodspennet over vannet (alternativ 2CH). Dette er blant annet gjort for å unngå konflikt med masseuttaket på Rage. Tilleggssøknaden inneholdt også en mindre traséjustering i Dirdal. 

Gjennom høring av konsesjonssøknaden fra 2011 kom det gode innspill i forhold til foreslått trasé i konsesjonssøknaden. Det er tatt en grundig gjennomgang av behov og muligheter, og Lyse Elnett har kommet fram til nye trasèforslag som det ble sendt tilleggssøknad for i mai 2018.

Forslag til ny trasé ligger sør for dagens bebyggelse, idrettsanlegg og skole i Gilja/Dirdal-området, og opprinnelig omsøkt trasé i Oltedal er flyttet lengre bort fra landbruk og boliger. For å komme opp til Seldalsheia foreslås det å krysse FV45 ved avkjøringen til Oltesvik og fortsette videre oppover på vestsiden av Bynuten (alternativ 2CE/2E). Det ble i tilegg søkt om et alternativ som krysser Ragsvatnet i fjordspenn (alternativ 2CG). Hensikten med det er å unngå rasutsatte områder på sørøst-siden av Ragsvatnet.

Lyse Elnett sendte tilleggssøknad for ny 132 kV linje mellom Gilja og Seldal i mai 2018 for å kunne knytte Gilja vindkraftverk til strømnettet. Dersom Gilja vindkraftverk ikke blir realisert, så er planen til Lyse Elnett å bygge ny linje mellom Gilja og Seldal /Oltedal først mot slutten av 2020-tallet. Eksisterende Gilja transformatorstasjon er i god stand, og det er ønskelig å holde drift på eksisterende linjer så lenge som mulig. 

 

Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Det er ikke søkt om ny transformatorstasjon på Gilja i tilleggssøknaden til Lyse Elnett av mai 2018. Det kan bli behov for en slik transformatorstasjon i framtiden, men det er skjøvet fram i tid til rundt 2030 eller senere.

I Fred Olsen Renewables sin «Tilleggssøknad nettilknytning» fra 2011 står det at dere strømlinje fra vindparken skal knyttes til en ny transformatorstasjon/koblingsstasjon på Gilja. Lyse Elnett har også kommunisert en slik løsning tidligere, og mulige plasseringer har vært vurdert. Dette har vi imidlertid lagt vekk nå, og vil i stedet ha en direkte sammensløyfing i Gilja av den omsøkte linjen til Fred Olsen Renewables og den omsøkt linjen til Lyse Elnett. Dette bekreftes av Gilja Vindkraftverk i deres «Tilleggssøknad nettilknytning» av mars 2018.  

Det er tidligere også blitt kommunisert planer for en ny transformatorstasjon på Seldalsheia. Det er ikke søkt om en slik transformatorstasjon,  og det foreligger per november 2018 ingen konkrete planer for en slik stasjon.

Linje til Tronsholen / Fagrafjell

Lyse Elnett har søkt om fornyet konsesjon for eksisterende 132 kV-linje mellom Seldalsheia og Tronsholen (linje 2) for å knytte den omsøkte linjen mellom Seldalsheia og Gilja til det øvrige strømnettet i regionen. 

Statnett har i forbindelse med sin konsesjonssøknad for ny 420 kV- linje mellom Lysebotn og ny transformatorstasjon på Fagrafjell søkt om å få rive eksisterende linje mellom Lysebotn og Tronsholen. Det er denne linjen Lyse Elnett nå søker fornyet konsesjon for på strekningen mellom Seldalsheia og Tronsholen. Det er gjort nødvendige avklaringer i forhold til at denne linjen kan benyttes. 

Lyse Elnett gjør per november 2018 ingen utredninger av ny linje mellom Seldalsheia og Tronsholen eller Seldalsheia og Fagrafjell. Dersom ytterligere produksjon av strøm skal knyttes til kan behovet endre seg, men myndighetene har så langt ikke gitt konsesjon. 

 

Kontakt

Prosjektleder
Inge Lunde 
Epost
Tlf: 51908843


 

Fremdriftsplan

 • Åpent informasjonsmøte i Gilja bedehus torsdag 24. mai klokken 19.00, og åpen kontordag samme sted mandag 4. juni klokken 12-18. Høringsfrist for å gi uttalelse til søknad er 15. august 2018.
 • Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er målet å starte bygging av ny linje mellom Gilja og Seldalsheia i 2019 med ferdigstillelse innen 2021.
 • Dersom vindkraftverket ikke blir realisert vil behov for ny linje mellom Gilja og Seldalsheia først bli i 2025-2030.
 • Forusatt at Gilja vindkraftverk blir realisert vil det trolig være behov for ny transformatorstasjon på Gilja rundt 2030.
 • Det vil trolig være behov for ny linje Maudal -Gilja i 20330. Dersom vindkraftverk ikke realiseres vil behovet være en linje mellom Maudal og Oltedal.

  Årstallene er foreløpige og kan bli endret.

Dette har skjedd: 

 • Søknad om konsesjon for ny 132 kV-linje mellom Gilja og Seldal er sendt mai 2018.
 • Fred Olsen Renewables AS har fått bekreftet sin konsesjon for bygging av Gilja vindkraftverk av Olje- og Energidepartementet.
 • Åpent møte med informasjon om ny linje mellom Gilja og Seldal ble holdt 9. november 2016 i Dirdal.