Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Melding om installasjonsarbeid og veiledning

De fleste elktroinstallatører bruker Lyse sin webløsning for å melde inn installasjonsarbeid. Dersom du ikke har tilgang til iPorten eller Elsmart, så kan du laste ned skjema for installasjonsarbeid.

"Melding om installasjonsarbeid" brukes for å utveksle informasjon mellom entreprenør som prosjekterer, nettselskapet og Det Lokale Eltilsyn (DLE) ved installasjon av elektrisk anlegg med spenning t.o.m. 400 V. Meldingen bygger på bestemmelser angitt i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og installasjonsregler.

Hvis meldingen benyttes kun som melding til DLE angir FEL § 14 minimumskrav til informasjon (feltene som må fylles ut er markert med rastrering). Det er viktig at meldingen fylles ut så nøyaktig og komplett som mulig. Dette vil sikre en entydig saksbehandling.

NB: Ingen må ta ned eller flytte nye automatiske strømmålere fra Aidon uten å være i kontakt med Lyse Elnett først fordi datasystemer må oppdateres før dette kan utføres. Minner om at det kun er montører i Lyse Elnett eller montører vi har avtale med som har lov til å sette opp eller demontere strømmålere.

Lyse Elnett har en epost som kan brukes av elektroinstallatører for eksempel til å sende inn melding om installasjonsarbeid eller få nødvendig informasjon om generelle tekniske spørsmål angående Lyse Elnett sine anlegg. Epost: installator.kontakt@lyse.no

Disse opplysningene må stå i emnefeltet på eposten: Navn på kommune, hva saken gjelder og elsmartnummer.

Veiledning til melding


Last ned melding om installasjonsarbeid

 

Forklaring til ord og utrykk

Stikkledning
Luftledning eller kabel som fører fra nettselskapets fordelingsnett til inntaket.
Installasjon
Sammenkobling av elektrisk utstyr for bestemt(e) formål innenfor et gitt område eller sted. En installasjon kan bestå av flere måleranlegg, eksempelvis blokk, butikklokaler o.l.
Tilknytningspunkt
Sted på bygning der luftlinje/jordkabel første gang festes eller berører bygningen som skal forsynes.
Anlegg
Fast elektrisk system som normalt får elektrisk kraft levert over en måler ihht. avtale/abonnement med nettselskap.
Overbelastningsvern
Vern som beskytter inntaksledning mot overbelastning.
Hovedsikring
Utstyr for frakobling av et anlegg.