Innhold i dagens nettleie:
Fastledd (årlig beløp) + Energiledd (øre per kWh).
Elavgift, som er en statlig avgift, kommer i tillegg.

Dagens prismodell for nettleie baserer seg på at du betaler for antall kilowatt du bruker per time. Denne prismodellen tar lite hensyn til når på døgnet du bruker strømmen, og gir få insentiver til å flytte forbruk til andre tider på døgnet. 

I foreslått ny prismodell vil det være ulike størrelser på fastleddet etter hvor mye strøm en kunde bruker samtidig (effekt). Energileddet kan variere i pris over døgnet, og for eksempel ha lavere pris om natten når det er mye ledig kapasitet i strømnettet. Næringskunder med forbruk under 100.000 kWh skal i henhold til forslaget ha samme prismodell for nettleie som husholdningskunder (boligeiere). Elavgiften som blir tatt inn sammen med nettleien, og påvirkes ikke av ny prismodell. 

Mange kunder vil betale mer eller mindre det samme som de gjør i dag også med ny prismodell. En husholdning bruker i gjennomsnitt mellom 4 og 6 kW strøm samtidig, og vil få små eller ingen endringer sammenlignet med dagens prismodell. Kunder som bruker lite strøm på en gang, får noe lavere nettleie enn i dag. Mens kunder som bruker mye strøm på en gang sammenlignet med gjennomsnittet, kan få høyere nettleie hvis de ikke gjør endringer i hvordan de bruker strøm.

I praksis betyr dette at hvis du for eksempel lader bilen, har stilt inn oppvarming på høy temperatur i alle rom, vasker klær, lager mat, og noen dusjer samtidig, så vil du med ny prismodell måtte betale mer fordi du belaster strømnettet mer. Du kan redusere kostnaden ved eksempelvis lade bilen om natten. 

Du kan finne mer informasjon om hvor mye strøm (kW) du bruker samtidig ved å logge deg inn på MinSide og velge Effektkurver helt nederst på siden.

Endringen i nettleie er foreslått innført fra sommeren 2021. Forslaget til ny prismodell er ikke vedtatt, og endelig pris er derfor heller ikke fastsatt. Du vil få mer informasjon så raskt vi vet mer om hvordan ny prismodell blir. 

Nedenfor ser du illustrasjoner på hvordan forbruket kan jevnes ut over døgnet. 

Illustrasjon som viser vanlig strømdag der mye forbruk skjer samtidig morgen og ettermiddag.

Illustrasjon over optimal strømdag som viser hvordan forbruk til ulike elektriske apparater er fordelt over døgnet.