Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ønsker innspill til ny kraftlinje

Det var godt oppmøte og kom flere innspill på åpent møte om ny kraftlinje til Hjelmeland denne uken. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, oppfordret alle til å sende innspill til dem. Høringsfrist er 2. mars 2020.

NVE fortalte at de ønsker innspill og synspunkt på foreslåtte linjetraséer, eventuelt justering av trasé, avbøtende tiltak som kan redusere ulemper og om det er ulemper som ikke er belyst i konsekvensutredning og fagrapporter. Det er NVE som behandler søknader om konsesjon for bygging av nytt strømnett, og bestemmer hvor linjen skal gå, hvordan linjen skal bygges og hvilke tiltak som må gjøres for å redusere ulemper.

Innspill kan sendes inn via skjema på nettsiden til NVE, på epost til NVE eller evt i brevs form.

NVE påpeker at alle blir hørt, og at de innhenter kommentarer fra Lyse Elnett på alle innspill de får inn. Men det som er positivt for en grunneier kan være negativt for en annen grunneier, og da må de gjøre en avveining av ulike ulemper ved de forskjellige alternativene.

Presentasjon og film som ble vist på møtet er lagt ut på nettsiden til prosjektet.

Åpne kontordager
Lyse Elnett arrangerer åpne kontordager hvor grunneiere, naboer og andre kan få mer detaljert informasjon om hvordan de blir berørt eller få hjelp til å sende sine innspill til NVE.

Tirsdag 18. februar kl. 13.00-18.00
Kantinen i kommunehuset på Hjelmeland, Vågavegen 116
Onsdag 19. februar kl. 12.30-18.00
Kantinen i Lyse sine lokaler på Jørpeland, Kvalshaugvegen 6
 

Årdal kommer senere
I Melding som ble sendt inn i 2018 ble det vist mulige traséalternativer for ny kraftlinje som gikk via Årdal og nordover mot Hjelmeland. Senere vurderinger som er gjort i forbindelse med nettplan for hele Ryfylke viser at det er mulig å utsette oppgradering av kraftlinje til Årdal, samt transformatorstasjonen i Årdal. Ny kraftlinje mellom Dalen ved Jørpeland og Hjelmeland, vil frigi kapasitet i eksisterende strømnett, og dekker behovet for strøm i Årdal i flere år framover.

Under møtet denne uken kom det blant annet innspill til justering av trasé ved Byrkja og ny mer østlig trasé ved kryssing av Årdalsfjorden. 

Lyse Elnett følger med på utviklingen i strømforbruket i Årdal og behov for økt kapasitet framover. Dette vil være avgjørende for når det eventuelt er behov for å bygge ny linje til Årdal samt evt ny transformatorstasjon der. Tilsvarende forhold gjelder for Veland transformatorstasjon.