Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Båtstad transformatorstasjon får bedre kapasitet

Utvidet kapasitet i Sola

Lyse Elnett har fått konsesjon for å utvide kapasiteten i transformatorstasjonen Båtstad i Sola. Det skal settes inn to nye transformatorer i stasjonen som erstatning for dagens transformatorer. Det er ikke behov for å utvide stasjonen for å få plass til de nye transformatorene.

Dette arbeidet vil gi en sikrere strømforsyning i området. I dag er kapasiteten i transformatorstasjonen totalt 35 MVA fordelt på to transformatorer. Når disse byttes ut med to nye transformatorer vil kapasiteten bli økt til 50 MVA. Det er behov for økt kapasitet fordi strømforbruket i området øker. I deler av året har vi i dag ikke tilstrekkelig reservekapasitet dersom en av de eksisterende transformatorene skulle falle ut.

Utskifting av eksisterende transformatorer forventes å være positivt i forhold til støybildet i området.

Det er også planer om å bytte ut eksisterende 15 kV koblingsanlegg i stasjonen fordi det i dag er begrenset tilgang til reservemateriell. Arbeidet legger samtidig til rette for en framtidig oppgradering fra 15 kV til 22 kV i distribusjonsnettet.

Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE, som har gitt konsesjonen. NVE skriver i konsesjonen at de anser de samlede nyttevirkningene av tiltaket i form av standardisering av spenningsnivåer, redusert tap, reduserte avbruddskostnader og restverdi etter 2035, som større enn ulempene i form av estimerte kostnader.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket.