Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Status

Hele regionalnettet, overordnet strømnett, på Sør-Jæren strekker seg fra Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune til Kjelland transformatorstasjon i Eigersund kommune. Dette overordnede strømnettet forsyner kunder hovedsaklig i kommunene Klepp, Time og Hå. Utbyggingen av dette strømnettet ble i all hovedsak gjort på 60-, 70-, og 80-tallet.

Våren 2015 ble det besluttet å gå for et konsept som innebærer like mange transformatorstasjoner som i dag etter å ha vurdert ulike alternativer. Tu transformatorstasjon er i dette konseptet foreslått nedlagt og erstattet av en ny stasjon på Tjøtta. Det blir utover det sett på om dagens stasjoner kan beholdes, må bygges om eller erstattes med nye stasjoner.

Melding med forslag til utredningsprogram er sendt på offentlig høring med høringsfrist 9. oktober 2016.

Utredningsprogram fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat i desember 2016.

Delprosjekter

 

 

  • Mange hensyn å ta
  • Framdrift
Mange hensyn å ta

Det er mange forhold som legger føringer for hvordan regionalnettet kan forsterkes, og som vi må ta hensyn til i videre planlegging.

  • Eksisterende linjer og kabler
  • Dagens transformatorstasjoner med tilhørende distribusjonsnett.
  • Overordnet strømnett (sentralnett) som transporterer strøm inn til Sør-Jæren.
  • Arealplaner
  • Eksisterende bolig- og næringsområder, landbruk, natur og friluftsliv osv.
Framdrift

Tiden framover:

Foreløpig tidsplan for prosjektet som av ulike årsaker kan bli endret.

Konsesjonssøknad for første delprosjekt 2. kvartal 2018


Dette har skjedd:

Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. des 2016
Offentlig høringsfrist for melding 9. oktober 2016
Grunnundersøkelser av alternative tomter Uke 40 og 41 2016
Åpne møter og møter med kommuner i forbindelse med melding i regi av NVE, samt åpne kontordager i regi av Lyse Elnett September 2016
NVE sendte melding på høring 18.08.2016
Melding med forslag til utredningsprogram sendt NVE Juli 2016
Åpne møter og kontordager, samt møter med kommuner, fylkesmann, fylkeskommuner og bondelag april-juni 2016
Befaring for å se på plassering av stasjoner og linjetraseer Mai-november 2015
Laserskanning av område for mulige traseer Juli- sept 2015
Lyse har valgt konsept fra Stokkeland til Opstad April 2015
Behovsrapport sendt til NVE Des 2014
Prosjekt Jærnettet startet Mai 2014