Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om prosjektet


Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i hele området fra Stølaheia i Stavanger og nordover. Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes.
 
Det er laget en prognose for effektbehov som viser at behovet vil kunne doble seg fra i dag og fram mot 2050-2060. 
 
Ny transformatorstasjon
Randaberg transformatorstasjon ble bygd i 1953 og modernisert i 1982. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik. Det vil være behov for en tomt på ca sju dekar. Lyse Elnett har noen kriterier for plassering av nye transformatorstasjoner som vi forsøker så langt som mulig å oppfylle.
 
Ny 132 kV kraftledning
I dag går det en dobbel 50 kV-linje mellom Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger og Randaberg transformatorstasjon. Fra Randaberg transformatorstasjon går det en enkelt forbindelse videre til Nordbø transformatorstasjon på Rennesøy.

I prosjektet planlegges det to nye 132 kV-kraftlinjer fra Stølaheia til ny transformatorstasjon i Randaberg, med mulighet for enn senere innsløyfing til Dusavik transformatorstasjon i Stavanger. Videre planlegges en enkelt forbindelse fra stasjonen i Randaberg i sjøkabel mot Nordbø på Rennesøy. Dagens kraftlinjer må beholdes inntil videre. 

Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftlinje. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftlinje på dette nettnivået.
 
Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige trasèer for nye kraftlinjer. Blant annet prøver vi å legge traseene utenfor nåværende og framtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.
 
Prosessen videre:
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler saker om nytt strømnett. En ny kraftlinje mellom Stølaheia via Randaberg til Rennesøy vil ha en lengde som gjør at tiltaket skal meldes og konsekvensutredes. Melding er den første formelle informasjon til relevante myndigheter og berørte parter om at planlegging er igangsatt, samt foreslå hvilke utredninger som bør gjennomføres for å kunne opplyse om konsekvensene ved prosjektet. Melding med utredningsprogram ble lagt ut på offentlig høring januar 2019, og svarfrist er 27. mars. NVE arrangerer åpent informasjonsmøte 7. mars 2019 på Varen kulturscene i Randaberg kl. 19.