Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om prosjektet


Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i hele området fra Stølaheia i Stavanger og nordover. Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes.
 
Det er laget en prognose for effektbehov som viser at behovet vil kunne doble seg fra i dag og fram mot 2050-2060. Prognosen anslår et effektbehov på ca 100 MW i 2050.
 
Ny transformatorstasjon
Randaberg transformatorstasjon ble bygd i 1953 og modernisert i 1982. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik. Det vil være behov for en tomt på ca sju dekar. Lyse Elnett har noen kriterier for plassering av nye transformatorstasjoner som vi forsøker så langt som mulig å oppfylle.

Hensyn å ta for plassering av stasjon: 
• Hensynta framtidige utbyggingsplaner og eksiterende bebyggelse
• Nær dagens transformatorstasjon fordi eksisterende distribusjonsnett må flyttes med til ny stasjon. Øker kostnader dersom flytter lengre vekk
• Tilstrekkelig og egnet adkomst
• Plassere nær område der strømforbruket er høyt
• Mulighet for å komme inn og ut av stasjonen med linjer for overordnet strømnett og kabler (linjer) for distribusjonsnett.
 
Ny 132 kV kraftledning
I dag går det en dobbel 50 kV-ledning mellom Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger og Randaberg transformatorstasjon. Fra Randaberg transformatorstasjon går det en enkelt forbindelse videre til Nordbø transformatorstasjon på Rennesøy.

I prosjektet planlegges det to nye 132 kV-ledninger fra Stølaheia til en ny transformatorstasjon i Randaberg, med mulighet for enn senere innsløyfing til Dusavik transformatorstasjon i Stavanger. Videre planlegges en enkelt forbindelse fra stasjonen i Randaberg i sjøkabel mot Nordbø på Rennesøy. Dagens kraftledninger må beholdes inntil videre. 

Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftledning. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftledning på dette nettnivået.
 
Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige trasèer for nye luftledninger. Blant annet prøver vi å legge traseene utenfor nåværende og framtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.
 
Prosessen videre:
Lyse Elnett vil fremover arbeide med ulike alternative løsninger både for plassering av en ny transformatorstasjon i Randaberg samt ledningstraseer mellom Stølaheia (ved Stokkavatnet) og Randaberg, samt Randaberg og Rennesøy. Tidlig høst 2018 planlegger vi å ha et åpent møte hvor disse alternativene blir presentert, og det blir mulighet til å komme med synspunkter og innspill. Dette vil være før den formelle prosessen i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) starter.
 
Det er NVE som behandler saker som omfatter nytt strømnett. En forbindelse mellom Stølaheia via Randaberg til Rennesøy vil ha en lengde som gjør at tiltaket skal meldes og konsekvensutredes. En slik melding vil være den første formelle informasjon til relevante myndigheter og berørte parter om at planlegging er igangsatt, samt foreslå hvilke utredninger som bør gjennomføres for å kunne opplyse om konsekvensene ved prosjektet. Lyse Elnett planlegger foreløpig å sende en slik melding til NVE før jul 2018. I forbindelse med meldingen vil NVE arrangere åpne informasjonsmøter og saken blir sendt på høring slik at grunneiere, kommuner, naboer og andre interessenter.