Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Linje til Tronsholen / Fagrafjell

Dersom kun et av vindkraftverkene blir realisert er planen å bruke eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen. Statnett har i sin konsesjonssøknad for ny linje mellom Lysebotn og Sandnes søkt om å få rive en av de eksisterende linjene mellom Lysebotn og Seldalsheia, mens den da beholdes videre inn mot Sandnes for å kunne knytte til ny fornybar energi.

Dersom begge vindkraftverkene (Gilja og Sandnes) blir realisert er det behov for å bygge en ny kraftlinje mellom Seldalsheia og Statnett sin planlagte nye transformatorstasjon på Fagrafjell.
 

  • Nye stasjoner på Gilja og Seldal?
  • Linje til Tronsholen / Fagrafjell
Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er det på Gilja nødvendig med en ny transformatorstasjon tilrettelagt for 132 kV.  Denne vil ikke bli realisert før slutten av 2020-tallet i forbindelse med at eksisterende linjer blir tatt ut av drift. 

Den nye transformatorstasjonen vil i så fall erstatte den eksisterende stasjonen i Gilja sentrum. Lyse Elnett har vurdert en rekke alternative lokaliseringer for ny transformatorstasjon. Det er mange hensyn å ta, herunder bl.a avstand til elv, vei, boliger og eksisterende distribusjonsnett, landskapsbilde og at dyrket mark i minst mulig grad blir berørt. Det blir ikke søkt om ny transformatorstasjon i tilleggssøknaden i 2018, men det blir vist til alternative plasseringer av ny stasjon som mulig framtidig behov.

Dersom Gilja vindkraftverk ikke realiseres, vil det trolig ikke være behov for ny transformatorstasjon i Gilja-området i overskuelig fremtid.

Hvis både Gilja vindkraftverk og Sandnes vindkraftverk blir realisert, må det bygges en ny koblingsstasjon på Seldalsheia. Lyse Elnett har vurdert flere alternative plasseringer, men etter en grundig vurdering gjenstår det nå to alternativer som kan være aktuelle.

Linje til Tronsholen / Fagrafjell

Dersom kun et av vindkraftverkene blir realisert er planen å bruke eksisterende linje mellom Seldalsheia og Tronsholen. Statnett har i sin konsesjonssøknad for ny linje mellom Lysebotn og Sandnes søkt om å få rive en av de eksisterende linjene mellom Lysebotn og Seldalsheia, mens den da beholdes videre inn mot Sandnes for å kunne knytte til ny fornybar energi.

Dersom begge vindkraftverkene (Gilja og Sandnes) blir realisert er det behov for å bygge en ny kraftlinje mellom Seldalsheia og Statnett sin planlagte nye transformatorstasjon på Fagrafjell.