Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er det på Gilja nødvendig med en ny transformatorstasjon tilrettelagt for 132 kV.  Denne bør i så fall stå klar rundt 2025. Den nye transformatorstasjonen vil erstatte den eksisterende i Gilja sentrum. Lyse Elnett har vurdert en rekke alternative lokaliseringer for ny transformatorstasjon. Det er mange hensyn å ta, herunder bl.a avstand til elv, vei, boliger og eksisterende distribusjonsnett, landskapsbilde og at dyrket mark i minst mulig grad blir berørt. Dersom Gilja vindkraftverk ikke realiseres, vil det trolig ikke være behov for ny transformatorstasjon i Gilja-området i overskuelig fremtid.

Hvis både Gilja vindkraftverk og Sandnes vindkraftverk blir realisert, må det bygges en ny koblingsstasjon på Seldalsheia. Lyse Elnett har vurdert flere alternative plasseringer, men etter en grundig vurdering gjenstår det nå to alternativer som kan være aktuelle.

  • Nye stasjoner på Gilja og Seldal?
  • Til Stokkeland
Nye stasjoner på Gilja og Seldal?

Forutsatt at Gilja vindkraftverk realiseres, er det på Gilja nødvendig med en ny transformatorstasjon tilrettelagt for 132 kV.  Denne bør i så fall stå klar rundt 2025. Den nye transformatorstasjonen vil erstatte den eksisterende i Gilja sentrum. Lyse Elnett har vurdert en rekke alternative lokaliseringer for ny transformatorstasjon. Det er mange hensyn å ta, herunder bl.a avstand til elv, vei, boliger og eksisterende distribusjonsnett, landskapsbilde og at dyrket mark i minst mulig grad blir berørt. Dersom Gilja vindkraftverk ikke realiseres, vil det trolig ikke være behov for ny transformatorstasjon i Gilja-området i overskuelig fremtid.

Hvis både Gilja vindkraftverk og Sandnes vindkraftverk blir realisert, må det bygges en ny koblingsstasjon på Seldalsheia. Lyse Elnett har vurdert flere alternative plasseringer, men etter en grundig vurdering gjenstår det nå to alternativer som kan være aktuelle.

Til Stokkeland

For å kunne ta kraft fra vindparkene inn i strømnettet er det behov for oppgradering av strømnettet videre fra Seldal til Stokkelands-området. Statnett, vurderer om det skal bygges ny sentralnettstasjon i området. Planene Statnett vurderer påvirker prosjektet til Lyse Elnett, og kan få betydning for trasévalg og tidsplan.

Lyse Elnett ser på mulige løsninger for å få ny kraftproduksjon videre inn fra Seldal.