Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Tekniske krav

Det er viktig å velge en type vekselretter som tilfredsstiller Lyse Elnett sine tekniske krav. De tekniske kravene er satt slik at anlegget skal kunne tilfredsstille Forskrift om leveringskvalitet (FoL), og er basert på standardene EN 50438 og VDE-AR-N 4105.

Det norske strømnettet er historisk bygget med tanke på effektflyt i kun én retning: fra større kraftverk i høyspentnettet frem til sluttbrukere i lavspent distribusjonsnett. Plusskunder kan i perioder føre til at effektflyten skifter retning i distribusjonsnettet. Dette kan påvirke spenningen og leveringskvalitet til andre kunder.

Nettselskapet må derfor forsikre seg om at produksjonsanlegget er utrustet på en slik måte at det ikke skaper for store forstyrrelser i nettet. Nettselskapet må også forsikre seg om at plusskunden sitt anlegg ikke fortsetter å mate inn strøm i et område som er frakoblet det øvrige nettet for eksempel på grunn av vedlikehold. Dette kan medføre fare for personell som arbeider i nettet. Installasjon av frakoblingsbryter er obligatorisk i henhold til NEK 200:2014. Plassering av denne bryteren avgjøres mellom kunde og elektriker, men det er viktig at bryteren er tilgjengelig for nettselskapet til enhver tid. Plassering av bryteren beskrives av elektriker i ferdigmelding.  

Lyse Elnett anbefaler at kunder kontakter godkjent elektroinstallatør før anlegg kjøpes. Det vil sikre at du kjøper anleggsdeler som oppfyller nødvendige krav for tilknytning til strømnettet.

Lyse Elnett har utformet en egen plusskundeavtale. Avtalen er basert på standardvilkårene for nettilknytning, men inneholder i tillegg noen særbestemmelser for tilknytning og nettleie som gjelder for plusskunder.

Tekniske krav til anlegg

Tekniske krav plusskunder
 • Tilknytningsprosess
 • Kostnader
 • Nettleie og inntekter
 • Plusskunde
 • Tekniske krav
Tilknytningsprosess

Slik foregår prosessen for å bli plusskunde:

 • Kunde kontakter godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget.
 • Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Lyse Elnett sitt meldingssystem for installatører. Forhåndsmelding
 • Lyse Elnett behandler meldingen og oversender plusskundeavtale til kunden. Hvis det er behov for eventuelle nettforsterkninger, gis det samtidig tilbakemelding om dette. Nettforsterkninger utføres av Lyse Elnett etter avtale med kunden.
 • Kunden inngår tilknytningsavtale. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn nødvendig dokumentasjon. Ferdigmelding
 • Lyse Elnett installerer nødvendig målerutstyr. Om nettforsterkninger er nødvendig, bekostes dette av kunden gjennom et anleggsbidrag. Nettforsterkninger utføres av Lyse Elnett.
 • Anlegget settes i drift.
Kostnader

Plusskunden må dekke alle kostnader i eget hus, herunder kostander til elektroinstallatør. I samarbeid med installatøren er det kundens ansvar å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles av nettselskapet.

Dersom innmating fra plusskunden medfører behov for å forsterke strømnettet, har nettselskapet anledning til å kreve et anleggsbidrag slik at plusskunden selv dekker kostnadene som påføres nettet. Her gjelder de samme regler som for ordinære strømkunder.

For å kunne måle og avregne både forbruk og produksjon, kreves det en automatisk strømmåler. Kostnader ved et eventuelt målerbytte dekkes av nettselskapet.

Nettleie og inntekter

Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd og et energiledd. Fasteleddet betales per målepunkt. Energileddet gjenspeiler de marginale tapskostnadene i nettet og er avregnes etter hvor mye strøm du forbruker. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt kraftleverandør. 

En plusskunde betaler ikke nettleie for strømmen du mater inn i nettselskapets nett. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil du bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Du får derfor betalt for dette bidraget gjennom et negativt energiledd.

Gjeldende tariffer i Lyse Elnett sitt konsesjonsområde er:

  Forbruk Produksjon
Fastledd nettleie 2100 kr/år  
Energiledd nettleie 42 øre/kWh - 4 øre/kWh
Avgifter Inkludert i energiledder  
Strømpris Definert i egen kontrakt med strømleverandør Avtalt med strømleverandør

 

Plusskunde

Ordningen er frivillig for begge parter og innebærer at:

 • Kunden betaler ikke nettleie for det forbruket som dekkes av kundens egen strømproduksjon.
 • Kunde må gjøre avtale med et strømselskap om salg av eventuell overskuddsproduksjon som mates inn i strømnettet.
 • Plusskunden behøver ikke å betale andre tariffledd for innmating av overskuddsproduksjonen. Ordinære kraftprodusenter må betale dette andre tariffleddet.
 • Plusskunder slipper å inngå balanseavtale med Statnett
 • Plusskunden behøver ikke å ha omsetningskonsesjon for å selge overskuddsproduksjonen

 

Tekniske krav

Det er viktig å velge en type vekselretter som tilfredsstiller Lyse Elnett sine tekniske krav. De tekniske kravene er satt slik at anlegget skal kunne tilfredsstille Forskrift om leveringskvalitet (FoL), og er basert på standardene EN 50438 og VDE-AR-N 4105.

Det norske strømnettet er historisk bygget med tanke på effektflyt i kun én retning: fra større kraftverk i høyspentnettet frem til sluttbrukere i lavspent distribusjonsnett. Plusskunder kan i perioder føre til at effektflyten skifter retning i distribusjonsnettet. Dette kan påvirke spenningen og leveringskvalitet til andre kunder.

Nettselskapet må derfor forsikre seg om at produksjonsanlegget er utrustet på en slik måte at det ikke skaper for store forstyrrelser i nettet. Nettselskapet må også forsikre seg om at plusskunden sitt anlegg ikke fortsetter å mate inn strøm i et område som er frakoblet det øvrige nettet for eksempel på grunn av vedlikehold. Dette kan medføre fare for personell som arbeider i nettet. Installasjon av frakoblingsbryter er obligatorisk i henhold til NEK 200:2014. Plassering av denne bryteren avgjøres mellom kunde og elektriker, men det er viktig at bryteren er tilgjengelig for nettselskapet til enhver tid. Plassering av bryteren beskrives av elektriker i ferdigmelding.  

Lyse Elnett anbefaler at kunder kontakter godkjent elektroinstallatør før anlegg kjøpes. Det vil sikre at du kjøper anleggsdeler som oppfyller nødvendige krav for tilknytning til strømnettet.

Lyse Elnett har utformet en egen plusskundeavtale. Avtalen er basert på standardvilkårene for nettilknytning, men inneholder i tillegg noen særbestemmelser for tilknytning og nettleie som gjelder for plusskunder.

Tekniske krav til anlegg