Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nytt 132 kV strømnett i Randaberg og Rennesøy

Kraftig vekst i behov for strøm gjør at det må bygges ny transformatorstasjon i Randaberg kommune. I tillegg er det behov for nye kraftledninger mellom ny stasjon i Randaberg og Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger kommune, samt ny forbindelse videre til Nordbø på Rennesøy.

 
Det er flere forhold som gir økt behov for strøm, blant annet ny undersjøisk tunnel (Rogfast), generell vekst og datasenter. I tillegg har dette området et aldrende strømnett og det mangler reserve ved større feil. Alder og generell vekst ville i seg selv gitt behov for ny kraftlinje og ny stasjon, men blant annet Rogfast gjør at behovet kommer noen år tidligere. Det nye strømnettet bygges for 132 kV, mens dagens spenningsnivå er 50 kV.
  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Grunneier
  • Kontakt oss
Om prosjektet


Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i hele området fra Stølaheia i Stavanger og nordover. Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes.
 
Det er laget en prognose for effektbehov som viser at behovet vil kunne doble seg fra i dag og fram mot 2050-2060. 
 
Ny transformatorstasjon
Randaberg transformatorstasjon ble bygd i 1953 og modernisert i 1982. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik. Det vil være behov for en tomt på ca sju dekar. Lyse Elnett har noen kriterier for plassering av nye transformatorstasjoner som vi forsøker så langt som mulig å oppfylle.
 
Ny 132 kV kraftledning
I dag går det en dobbel 50 kV-linje mellom Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger og Randaberg transformatorstasjon. Fra Randaberg transformatorstasjon går det en enkelt forbindelse videre til Nordbø transformatorstasjon på Rennesøy.

I prosjektet planlegges det to nye 132 kV-kraftlinjer fra Stølaheia til ny transformatorstasjon i Randaberg, med mulighet for enn senere innsløyfing til Dusavik transformatorstasjon i Stavanger. Videre planlegges en enkelt forbindelse fra stasjonen i Randaberg i sjøkabel mot Nordbø på Rennesøy. Dagens kraftlinjer må beholdes inntil videre. 

Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftlinje. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftlinje på dette nettnivået.
 
Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige trasèer for nye kraftlinjer. Blant annet prøver vi å legge traseene utenfor nåværende og framtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.
 
Prosessen videre:
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler saker om nytt strømnett. En ny kraftlinje mellom Stølaheia via Randaberg til Rennesøy vil ha en lengde som gjør at tiltaket skal meldes og konsekvensutredes. Melding er den første formelle informasjon til relevante myndigheter og berørte parter om at planlegging er igangsatt, samt foreslå hvilke utredninger som bør gjennomføres for å kunne opplyse om konsekvensene ved prosjektet. Melding med utredningsprogram ble lagt ut på offentlig høring januar 2019, og svarfrist er 27. mars. NVE arrangerer åpent informasjonsmøte 7. mars 2019 på Varen kulturscene i Randaberg kl. 19.
Presentasjon av hvordan prosess for konsesjonssøknad foregår Konsesjonsprosess

Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av prosjektet vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram. Informasjon blir sendt i posten og det vil bli holdt informasjonsmøter blant annet i forbindelse med høring av melding med forslag til utredningsprogram og konsesjonssøknad.

Lyse Elnett må søke om konsesjon for å etablere nye forbindelser med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er saksbehandler. Første offentlige ledd i konsesjonsprosessen er at Lyse Elnett sender melding med forslag til utredningsprogram til NVE. NVE sender så meldingen ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere i nærheten av foreslåtte linjetrasèer og transformatorstasjoner får meldingen tilsendt i posten. Innspill eller kommentarer til høringen må sendes til NVE. Det blir også hold informasjonsmøter i forbindelse med høringen.

På bakgrunn av meldingen og innspill fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet setter rammen for Lyse Elnetts konsesjonssøknad. 

NVE behandler konsesjonssøknaden og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. Det blir også avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

Etter høringsrunden vil NVE vurdere om det er grunnlag for å be Lyse Elnett om å gjennomføre tilleggsutredninger. Lyse Elnett vil da gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger og avgjøre om det skal sendes en tilleggssøknad til NVE.

NVE vil deretter fatte vedtak om konsesjon. 

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt Silje K. Osmundsen
Epost
Mob: 48262104

Prosjektleder Inge Lunde
Epost 
Tlf: 51908843


Myndighetskontakt Børre Dybesland
Epost
Tlf: 51908061