Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Nytt 132 kV strømnett i Randaberg og Rennesøy

Kraftig vekst i behov for strøm gjør at det må bygges ny transformatorstasjon i Randaberg kommune. I tillegg er det behov for nye kraftledninger mellom ny stasjon i Randaberg og Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger kommune, samt ny forbindelse videre til Nordbø på Rennesøy.
Det blir holdt åpent møte tirsdag 2. oktober kl 19.00 i kommunestyresalen i Randaberg for å presentere mulige linjetraséer og plassering av ny transformatorstasjon. 
 
Det er flere forhold som gir økt behov for strøm, blant annet ny undersjøisk tunnel, Rogfast, og datasenteret Green Mountain. I tillegg har dette området et aldrende strømnett og det mangler reserve ved større feil. Det nye strømnettet bygges for 132 kV, mens dagens spenningsnivå er 50 kV.
Nyheter om prosjektet
  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • Grunneier
  • Kontakt oss
Om prosjektet


Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i hele området fra Stølaheia i Stavanger og nordover. Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes.
 
Det er laget en prognose for effektbehov som viser at behovet vil kunne doble seg fra i dag og fram mot 2050-2060. Prognosen anslår et effektbehov på ca 100 MW i 2050.
 
Ny transformatorstasjon
Randaberg transformatorstasjon ble bygd i 1953 og modernisert i 1982. Det blir sett på flere mulige plasseringer av en ny transformatorstasjon i området mellom Harestad og Mekjarvik. Det vil være behov for en tomt på ca sju dekar. Lyse Elnett har noen kriterier for plassering av nye transformatorstasjoner som vi forsøker så langt som mulig å oppfylle.

Hensyn å ta for plassering av stasjon: 
• Hensynta framtidige utbyggingsplaner og eksiterende bebyggelse
• Nær dagens transformatorstasjon fordi eksisterende distribusjonsnett må flyttes med til ny stasjon. Øker kostnader dersom flytter lengre vekk
• Tilstrekkelig og egnet adkomst
• Plassere nær område der strømforbruket er høyt
• Mulighet for å komme inn og ut av stasjonen med linjer for overordnet strømnett og kabler (linjer) for distribusjonsnett.
 
Ny 132 kV kraftledning
I dag går det en dobbel 50 kV-ledning mellom Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger og Randaberg transformatorstasjon. Fra Randaberg transformatorstasjon går det en enkelt forbindelse videre til Nordbø transformatorstasjon på Rennesøy.

I prosjektet planlegges det to nye 132 kV-ledninger fra Stølaheia til en ny transformatorstasjon i Randaberg, med mulighet for enn senere innsløyfing til Dusavik transformatorstasjon i Stavanger. Videre planlegges en enkelt forbindelse fra stasjonen i Randaberg i sjøkabel mot Nordbø på Rennesøy. Dagens kraftledninger må beholdes inntil videre. 

Til grunn for planleggingen ligger Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet». Stortingsmeldingen forteller at strømnettet på dette spenningsnivå i hovedsak skal planlegges som luftledning. Dette fordi det som tommelfingerregel er 4-5 ganger så dyrt å legge jordkabel sammenliknet med luftledning på dette nettnivået.
 
Vi prøver å hensynta ulike forhold når vi ser på mulige trasèer for nye luftledninger. Blant annet prøver vi å legge traseene utenfor nåværende og framtidige utbyggings- og boligområder, samt verneområder og større kulturminneflater. Ved detaljprosjektering prøver vi å redusere ulemper for landbruksdrift når mastepunkter plasseres. I prosjekter av denne størrelse vil det imidlertid ikke være mulig å unngå alle ulemper for omgivelsene.
 
Prosessen videre:
Lyse Elnett vil fremover arbeide med ulike alternative løsninger både for plassering av en ny transformatorstasjon i Randaberg samt ledningstraseer mellom Stølaheia (ved Stokkavatnet) og Randaberg, samt Randaberg og Rennesøy. Tidlig høst 2018 planlegger vi å ha et åpent møte hvor disse alternativene blir presentert, og det blir mulighet til å komme med synspunkter og innspill. Dette vil være før den formelle prosessen i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) starter.
 
Det er NVE som behandler saker som omfatter nytt strømnett. En forbindelse mellom Stølaheia via Randaberg til Rennesøy vil ha en lengde som gjør at tiltaket skal meldes og konsekvensutredes. En slik melding vil være den første formelle informasjon til relevante myndigheter og berørte parter om at planlegging er igangsatt, samt foreslå hvilke utredninger som bør gjennomføres for å kunne opplyse om konsekvensene ved prosjektet. Lyse Elnett planlegger foreløpig å sende en slik melding til NVE før jul 2018. I forbindelse med meldingen vil NVE arrangere åpne informasjonsmøter og saken blir sendt på høring slik at grunneiere, kommuner, naboer og andre interessenter.
Presentasjon av hvordan prosess for konsesjonssøknad foregår Konsesjonsprosess

Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt av prosjektet vil få nærmere informasjon etterhvert som prosjektet skrider fram. Informasjon blir sendt i posten og det vil bli holdt informasjonsmøter blant annet i forbindelse med høring av melding med forslag til utredningsprogram og konsesjonssøknad.

Lyse Elnett må søke om konsesjon for å etablere nye forbindelser med spenning over 22 kV. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er saksbehandler. Første offentlige ledd i konsesjonsprosessen er at Lyse Elnett sender melding med forslag til utredningsprogram til NVE. NVE sender så meldingen ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere i nærheten av foreslåtte linjetrasèer og transformatorstasjoner får meldingen tilsendt i posten. Innspill eller kommentarer til høringen må sendes til NVE. Det blir også hold informasjonsmøter i forbindelse med høringen.

På bakgrunn av meldingen og innspill fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet setter rammen for Lyse Elnetts konsesjonssøknad. 

NVE behandler konsesjonssøknaden og sender den ut på offentlig høring. Grunneiere og rettighetshavere som kan bli berørt får konsesjonssøknaden tilsendt i posten. Grunneiere og rettighetshavere eller andre som har innspill og kommentarer til konsesjonssøknaden må sende dem til NVE. Det blir også avholdt informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden.  

Etter høringsrunden vil NVE vurdere om det er grunnlag for å be Lyse Elnett om å gjennomføre tilleggsutredninger. Lyse Elnett vil da gjennomføre eventuelle tilleggsutredninger og avgjøre om det skal sendes en tilleggssøknad til NVE.

NVE vil deretter fatte vedtak om konsesjon. 

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt Silje K. Osmundsen
Epost 
Mob: 48262104

Prosjektleder Inge Lunde
Epost 
Tlf: 51908843


Myndighetskontakt Asbjørn Folvik
Epost 
Tlf: 47509062