Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Skogrydding under høyspentlinje.

Skogrydding langs strømlinjer

For å sikre strømforsyningen er det viktig å sørge for at vegetasjon (trær, busker og hekker) ikke vokser for nært inntil våre strømlinjer. Det gjelder strømlinjer både i høyspent- og lavspentnettet. I tillegg er det viktig å påse at vegetasjon ikke hindrer tilgang til andre anlegg som nettstasjoner, strømskap og gatelysstolper.


Har tomten din kryssende strømnett?

Vi anbefaler alle som har kryssende strømlinjer på eiendommen sin om å planlegge godt og tenke framover når trær, busker og hekker plantes. Det er viktig å holde master og andre anlegg fri for busker, trær og hekker. Ønsker du å ha trær og planter som kan vokse seg store med tiden, så sørg for å plassere dem slik at de ikke kommer i konflikt med strømnettet. Det er viktig at våre montører lett kan komme til når de skal rette feil ved strømbrudd eller utføre vedlikehold på strømlinjer, nettstasjoner, strømskap osv.

Dersom det plantes under våre strømlinjer og vegetasjonen ikke holdes lav nok kan Lyse Elnett måtte beskjære plantene dine. Vi vil nok beskjære kraftigere enn om du selv beskjærer jevnlig. 

Du kan selv felle trær på egen eiendom, men husk at du da er ansvarlig både for egen sikkerhet og for at arbeidet utføres på en slik måte at det ikke kan være til skade for våre linjer. Vi anbefaler derfor at det brukes profesjonelle til slikt arbeid.

Hvis du er usikker på om vegetasjonen på eiendommen din er for nær strømnettet, kan du ta kontakt med oss, så vil vi vurdere om det er behov for skogrydding/beskjæring fra vår side.
 

Hvor mye av vegetasjon blir fjernet av Lyse?

Hvor mye som må skjæres vekk og hvordan dette gjøres avhenger av spenningsnivået på strømlinjene. Det er strengere krav til avstand for høyspentlinjer enn for lavspentlinjer.

I lavspentnettet, den delen av strømnettet som frakter strøm helt inn til huset ditt, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og isolerte strømførende linjer. Vi vil her rydde ut til rundt 1,5-2 meter avstand for å sikre vekst i årene som kommer. Uisolerte strømlinjer har større avstandskrav.

Planter som vokser for tett opp rundt strømskap og nettstasjoner beskjæres tilsvarende.  Klatreplanter som f.eks. eføy og klematis, kan vokse inn gjennom ventiler og åpninger, og blir derfor systematisk fjernet fra Lyses bygninger.

Rydding av vegetasjon rundt lavspentnettet er hjemlet i inngåtte avtaler og nettselskapets standard tilknytningsvilkår. Dette gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommer for drift og vedlikehold av strømlinjer, nettstasjoner, strømskap osv.

I høyspentnettet er det Forskrift om elektriske forsyningsanlegg som stiller krav til minimumsavstand mellom strømførende linjer og vegetasjon. Avstandene varierer etter spenningsnivå og innholdet i skjønn eller skriftlige, evt. muntlige avtale med grunneiere fra den tid da strømlinjen ble bygget. For å ta hensyn til vekst de neste 3-4 årene og redusere faren for trefall, rydder vi utover forskriftskravet om minimumsavstand.
 

Rydding av hogstavfall

Det er grunneier som eier greiner, kvist og virke. Dette blir derfor rutinemessig lagt igjen på eiendommen. Ønsker du at dette blir fjernet, kan dette avtales med skogrydderne i forkant.

Skogrydderne skal alltid ta kontakt før de starter skogryddingen.