Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Spørsmål og svar

1. Hvorfor må strømnettet oppgraderes?
Hovedforbindelsene i eksisterende strømnettet på Sør-Jæren dekker dagens behov når alle forbindelsene og transformatorstasjonene fungerer som de skal. Dagens strømnett begynner imidlertid å bli gammelt og det er behov for å fornye det. I tillegg er Sør-Jæren ett av områdene i landet som har hatt størst befolkningsvekst og all ledig kapasitet i strømnettet er snart brukt opp. Statistisk Sentralbyrå forventer at veksten vil fortsette, og da er det viktig å ha nok kapasitet i strømnettet til å kunne håndtere en videre vekst.

2. Hvorfor skal regionalnettet oppgraderes når det er et mål om energieffektivisering og lavere forbruk?
Selv om hver enkelt av oss bruker mindre strøm, blir vi så mange flere mennesker på Sør-Jæren at energieffektivisering ikke er nok. Det er ventet at det vil være over 80.000 innbyggere i kommunene Klepp, Hå og Time i 2040. I tillegg får vi stadig flere gjenstander som bruker strøm og krever stor effekt i det øyeblikket de slås på. Vi trenger et strømnett som kan levere nødvendig strøm til både eksisterene og nye boliger, næringsbygg, barnehager, butikker og skoler.

3. Hvordan skal oppgraderingen finansieres?
Investeringer til nye forbindelser med tilhørende transformatorstasjoner blir finansiert gjennom nettleien til alle Lyse Elnetts kunder.

4. Når vil Lyse Elnett starte det fysiske arbeidet ute med å oppgradere Jærnettet?
Det er vanskelig å si nøyaktig når det fysiske arbeidet ute kan starte. Lyse Elnett har startet arbeidet med å dokumentere behov for oppgradering og se på alternative løsninger gjennom en konseptutredning. Prosessen videre består av melding med forslag til utredningsprogram, offentlig høring av melding, fastsettelse av utredningsprogram, konsesjonssøknad med konsekvensutredning og offentlig høring av konsesjonssøknad. Tidspunkt for vedtak om konsesjon er blant annet avhengig av saksbehandlingen hos offentlige myndigheter.

5. Hva regner Lyse Elnett med at blir den største utfordringen i prosjektet?
Det begynner å bli utbygd i området der regionalnettet går i dag. I tillegg er det planer for ytterligere bolig- og næringsutbygging. Samtidig er Sør-Jæren et godt område for landbruk og det er naturområder som er hyppig brukt til friluftsliv og rekreasjon. Det er derfor en utfordring å finne løsninger som er minst mulig til sjenanse for innbyggere samtidig som vi hensyntar dagens strømnett. For dersom vi flytter framtidens trasè for langt vekk fra eksisterende trasè, så får det konsekvenser for det underligende strømnettet som henger tett sammen med regionalnettet.

6. Hvordan kan jeg komme med innspill til mulige løsninger?
Lyse Elnett vil ha en åpen kommunikasjon og dialog med ulike involverte parter underveis i prosjektet. Det blir høringsrunder med åpne møter i forbindelse med melding og konsesjonssøknad. I forbindelse med høringene er det mulig å komme med innspill og sende forslag til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Lyse Elnett ønsker en løsning som i størst mulig grad hensyntar ulike interesser, men som samtidig ivaretar kravene som stilles til et regionalnett.

7. Hvordan blir grunneiere og rettighetshavere kompensert?
I følge regelverket og rettspraksis skal erstatningen dekke det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbyggingen. Som oftest benyttes en bruksverdiberegning for å finne dette tapet, siden denne normalt gir den høyeste erstatningen for den typen inngrep som er vanlig ved bygging av linjer og transformatorstasjoner. Erstatningen utbetales som en engangssum.

8. Hvem er offentlig myndighet i konsesjonsprosessen?
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er saksbehandler i meldings- og konsesjonsprosessen. NVE vil etterprøve og godkjenne Lyse Elnetts vurderinger. NVE vil behandle meldingen og konsesjonssøknad og ta den endelige beslutningen om hvordan Sør-Jæren kan få en sikrere energiforsyning. 

9. Vil det være helsefarlig å bo langs linje eller kabel?
Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Det er ikke dokumentert negative helseeffekter ved eksponering for magnetfelt, men Statens strålevern har definert et utredningsnivå på 0,4 µT (gjennomsnittsnivå gjennom året) for magnetfelt ved bygging av nye høyspenningsanlegg.  Utredningsnivået gjelder kun ved nyetablering av enten bygg eller elektriske anlegg, og ikke for eksisterende anlegg. Lyse Elnett forholder seg til Statens stråleverns retningslinjer i forbindelse med oppgradering og fornyelse av Jærnettet. Dette innebærer at det ved etablering av nye høyspentanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg,  skal utredes om magnetfeltet i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 μT. Alternative løsninger for å redusere magnetfelt skal i så fall vurderes.