Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Oppgradering av regionalnettet på Jæren

Regionalnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre nok kapasitet i framtiden. Stor befolkningsveksten har gitt økning i strømforbruket, og det gir behov for mer kapasitet. Alderen på strømnettet gir også behov for fornying.

Melding med forslag til utredningsprogram for for oppgradering av strømnettet mellom Vagle i Sandnes og Opstad i Hå var ute til offentlig høring høsten 2016. Planen er å oppgradere strømnettet fra 50 kV til 132 kV i etapper. Det innebærer bygging av nye linjer og nye stasjoner, eller endring i eksisterende stasjoner der det er mulig.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerte åpne møter i september, og presentasjonen vår finner du under "Dokumenter". NVE fastsatte utredningsprogram for oppgraderingen av Jærnettet i desember 2016. Konsekvensutredning må legges ved når det sendes konsesjonssøknad.

 • Om prosjektet
 • Dokumenter og kart
 • Spørsmål / svar
 • Delprosjekter
 • Kontakt oss
 • Grunneier
Ansatte i Lyse ute på befaring ved eksisterende strømlinje. Status

Hele regionalnettet, overordnet strømnett, på Sør-Jæren strekker seg fra Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune til Kjelland transformatorstasjon i Eigersund kommune. Dette overordnede strømnettet forsyner kunder hovedsaklig i kommunene Klepp, Time og Hå. Utbyggingen av dette strømnettet ble i all hovedsak gjort på 60-, 70-, og 80-tallet.

Våren 2015 ble det besluttet å gå for et konsept som innebærer like mange transformatorstasjoner som i dag etter å ha vurdert ulike alternativer. Tu transformatorstasjon er i dette konseptet foreslått nedlagt og erstattet av en ny stasjon på Tjøtta. Det blir utover det sett på om dagens stasjoner kan beholdes, må bygges om eller erstattes med nye stasjoner.

Melding med forslag til utredningsprogram er sendt på offentlig høring med høringsfrist 9. oktober 2016.

Utredningsprogram fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat i desember 2016.

Delprosjekter

 

 

Mange hensyn å ta

Det er mange forhold som legger føringer for hvordan regionalnettet kan forsterkes, og som vi må ta hensyn til i videre planlegging.

 • Eksisterende linjer og kabler
 • Dagens transformatorstasjoner med tilhørende distribusjonsnett.
 • Overordnet strømnett (sentralnett) som transporterer strøm inn til Sør-Jæren.
 • Arealplaner
 • Eksisterende bolig- og næringsområder, landbruk, natur og friluftsliv osv.
Framdrift

Tiden framover:

Foreløpig tidsplan for prosjektet som av ulike årsaker kan bli endret.

Konsesjonssøknad for første delprosjekt 2. kvartal 2018


Dette har skjedd:

Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. des 2016
Offentlig høringsfrist for melding 9. oktober 2016
Grunnundersøkelser av alternative tomter Uke 40 og 41 2016
Åpne møter og møter med kommuner i forbindelse med melding i regi av NVE, samt åpne kontordager i regi av Lyse Elnett September 2016
NVE sendte melding på høring 18.08.2016
Melding med forslag til utredningsprogram sendt NVE Juli 2016
Åpne møter og kontordager, samt møter med kommuner, fylkesmann, fylkeskommuner og bondelag april-juni 2016
Befaring for å se på plassering av stasjoner og linjetraseer Mai-november 2015
Laserskanning av område for mulige traseer Juli- sept 2015
Lyse har valgt konsept fra Stokkeland til Opstad April 2015
Behovsrapport sendt til NVE Des 2014
Prosjekt Jærnettet startet Mai 2014


 

 

Spørsmål og svar

1. Hvorfor må strømnettet oppgraderes?
Hovedforbindelsene i eksisterende strømnettet på Sør-Jæren dekker dagens behov når alle forbindelsene og transformatorstasjonene fungerer som de skal. Dagens strømnett begynner imidlertid å bli gammelt og det er behov for å fornye det. I tillegg er Sør-Jæren ett av områdene i landet som har hatt størst befolkningsvekst og all ledig kapasitet i strømnettet er snart brukt opp. Statistisk Sentralbyrå forventer at veksten vil fortsette, og da er det viktig å ha nok kapasitet i strømnettet til å kunne håndtere en videre vekst.

2. Hvorfor skal regionalnettet oppgraderes når det er et mål om energieffektivisering og lavere forbruk?
Selv om hver enkelt av oss bruker mindre strøm, blir vi så mange flere mennesker på Sør-Jæren at energieffektivisering ikke er nok. Det er ventet at det vil være over 80.000 innbyggere i kommunene Klepp, Hå og Time i 2040. I tillegg får vi stadig flere gjenstander som bruker strøm og krever stor effekt i det øyeblikket de slås på. Vi trenger et strømnett som kan levere nødvendig strøm til både eksisterene og nye boliger, næringsbygg, barnehager, butikker og skoler.

3. Hvordan skal oppgraderingen finansieres?
Investeringer til nye forbindelser med tilhørende transformatorstasjoner blir finansiert gjennom nettleien til alle Lyse Elnetts kunder.

4. Når vil Lyse Elnett starte det fysiske arbeidet ute med å oppgradere Jærnettet?
Det er vanskelig å si nøyaktig når det fysiske arbeidet ute kan starte. Lyse Elnett har startet arbeidet med å dokumentere behov for oppgradering og se på alternative løsninger gjennom en konseptutredning. Prosessen videre består av melding med forslag til utredningsprogram, offentlig høring av melding, fastsettelse av utredningsprogram, konsesjonssøknad med konsekvensutredning og offentlig høring av konsesjonssøknad. Tidspunkt for vedtak om konsesjon er blant annet avhengig av saksbehandlingen hos offentlige myndigheter.

5. Hva regner Lyse Elnett med at blir den største utfordringen i prosjektet?
Det begynner å bli utbygd i området der regionalnettet går i dag. I tillegg er det planer for ytterligere bolig- og næringsutbygging. Samtidig er Sør-Jæren et godt område for landbruk og det er naturområder som er hyppig brukt til friluftsliv og rekreasjon. Det er derfor en utfordring å finne løsninger som er minst mulig til sjenanse for innbyggere samtidig som vi hensyntar dagens strømnett. For dersom vi flytter framtidens trasè for langt vekk fra eksisterende trasè, så får det konsekvenser for det underligende strømnettet som henger tett sammen med regionalnettet.

6. Hvordan kan jeg komme med innspill til mulige løsninger?
Lyse Elnett vil ha en åpen kommunikasjon og dialog med ulike involverte parter underveis i prosjektet. Det blir høringsrunder med åpne møter i forbindelse med melding og konsesjonssøknad. I forbindelse med høringene er det mulig å komme med innspill og sende forslag til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Lyse Elnett ønsker en løsning som i størst mulig grad hensyntar ulike interesser, men som samtidig ivaretar kravene som stilles til et regionalnett.

7. Hvordan blir grunneiere og rettighetshavere kompensert?
I følge regelverket og rettspraksis skal erstatningen dekke det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbyggingen. Som oftest benyttes en bruksverdiberegning for å finne dette tapet, siden denne normalt gir den høyeste erstatningen for den typen inngrep som er vanlig ved bygging av linjer og transformatorstasjoner. Erstatningen utbetales som en engangssum.

8. Hvem er offentlig myndighet i konsesjonsprosessen?
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er saksbehandler i meldings- og konsesjonsprosessen. NVE vil etterprøve og godkjenne Lyse Elnetts vurderinger. NVE vil behandle meldingen og konsesjonssøknad og ta den endelige beslutningen om hvordan Sør-Jæren kan få en sikrere energiforsyning. 

9. Vil det være helsefarlig å bo langs linje eller kabel?
Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Det er ikke dokumentert negative helseeffekter ved eksponering for magnetfelt, men Statens strålevern har definert et utredningsnivå på 0,4 µT (gjennomsnittsnivå gjennom året) for magnetfelt ved bygging av nye høyspenningsanlegg.  Utredningsnivået gjelder kun ved nyetablering av enten bygg eller elektriske anlegg, og ikke for eksisterende anlegg. Lyse Elnett forholder seg til Statens stråleverns retningslinjer i forbindelse med oppgradering og fornyelse av Jærnettet. Dette innebærer at det ved etablering av nye høyspentanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg,  skal utredes om magnetfeltet i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 μT. Alternative løsninger for å redusere magnetfelt skal i så fall vurderes.

 

Delprosjekter

Fornying og oppgradering av regionalnettet på Jæren er et stort prosjekt som går over mange år. Prosjektet blir inndelt i flere delprosjekter og og oppgradert i etapper. Arbeidet med delprosjekter pågår parallelt.

Nord for Opstad transformatorstasjon:
Regionalnettet nord for Opstad transformatorstasjon går på begge sider av Frøylandsvatnet. Planen er å beholde antall stasjoner i området. Tu stasjon skal legges ned og erstattes av en ny stasjon lengre vest for å ta hensyn til veksten i strømforbruk som kan komme i framtiden.

 • Delprosjekt ny 132 kV-linje mellom Opstad transformatorstasjon og ny Håland transformatorstasjon (sør for Bryne), samt ny Håland transformatorstasjon.
   
 • Delprosjekt ny 132 kV-linje mellom nye Håland transformatorstasjon og ny Fagrafjell transformatorstasjon (Statnett sin stasjon) via Tjøtta og Hatteland. Etter planen skal konsesjonssøknad for denne kraftlinjen sendes siste halvår i 2019. 
   
 • Delprosjekt ny Hatteland transformatorstasjon, ny Tjøtta transformatorstasjon. Etter planen skal konsesjonssøknad sendes i 2024. 
   
 • Ny kraftlinje mellom Håland og Fagrafjell på østsiden av Frøylandsvatnet. Konsesjonssøknad er planlagt sendt i 2026. 
   
 • Ny kraftlinje mellom Hatteland og Kleppemarka, samt Kleppemarka transformatorstasjon. Konsesjonssøknad planlagt sendt i 2026.

Ny forbindelse mellom Opstad transformatorstasjon og Bjerkreim transformatorstasjon
For å styrke strømforsyningen inn til Jæren blir det også jobbet med en ny forbindelse mellom den planlagte Bjerkreim transformatorstasjon, som Statnett har ansvar for, og Opstad transformatorstasjon. 
​Lyse Elnett har fått konsesjon for dette prosjektet og starter byggearbeid i april/mai 2019. 


Sør for Opstad transformatorstasjon:
Per 2018 er det ingen konkrete planer om oppgradering av strømnettet sør for Opstad transformatorstasjon.

 

Kontaktpersoner

Grunneierkontakt Silje K. Osmundsen
Epost
Tlf: 48262104

Leder Beate Rønneberg
Epost
Tlf: 51908784

Myndighetskontakt Asbjørn Folvik
Epost
Tlf: 47509062