Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Generelt om produsent tilknytning

En forutsetning for et effektivt kraftmarked er at alle som ønsker det får tilgang til kraftmarkedet til ikke-diskriminerende og objektive tariffer. Lyse Elnett har derfor plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet.

Produsenter (innmatingskunder) bes ta kontakt med Lyse Elnett tidlig i planleggingsfasen. Dette for å se på en mulig teknisk løsning og for å avklare om det er (med dagens strømnett) driftsmessig forsvarlig med tilknytning.

Kraftprodusenter kan først etter at de har fått konsesjon for ny produksjon søke Lyse Elnett om kapasitet i strømnettet for tilknytning. Dersom det på tidspunktet for søknad er ledig kapasitet i nettet vil kraftprodusent få en tidsbegrenset reservasjon av kapasiteten. Dersom det ikke er kapasitet, vil kraftprodusenten bli satt på en tidsbegrenset venteliste for tildeling av nettkapasitet. Det er også mulig å søke om at Lyse Elnett utreder nye nettalternativer.

Innmatingskundene må gjennom anleggsbidrag dekke Lyse Elnett sine kostnader ved tilknytning samt eventuelle utredninger, jamfør NVEs forskrift nr 302 "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer." Du kan lese mer om anleggsbidrag her.

Innmatingskundene står selv ansvarlig for å inngå avtale om kraftleveranse.

Statnett sin ordning for tildeling av nettkapasitet i strømnett med begrenset kapasitet gjelder for deler av Sør-Rogaland. Dersom tilknytning skjer i strømnettet til Lyse Elnett hvor dette ligger innenfor ordningen til Statnett, så vil Lyse Elnett avklare kapasitet med Statnett på vegne av kraftprodusenten. Mer informasjon om Statnett sin ordning finner du her.