Når det er ledig kapasitet i strømnettet, kan kunder knyttes til og det er i prinsippet "førstemann til mølla".

Dersom det ikke er ledig kapasitet der kunden sitt anlegg ligger, må nettselskapet vurdere og utføre nødvendige forsterkninger i strømnettet før kunde kan knyttes til. Kostnader for en slik forsterkning må kunde selv være med å finansiere. Først når kunde har godkjent kostnadsoverslag for tilknytning reserverer vi kapasitet i strømnettet til kunde og starter arbeidet med å utføre nødvendige forsterkninger. 

Når det er begrenset eller ikke ledig kapasitet i strømnettet, er prinsippet at dato for signering av kostnadsoverslag for tilknytning styrer køordningen. 

"Modne nok" 
Tidligere har tidspunktet for første formelle henvendelse fra kunde vært avgjørende for "køordning". En slik ordning innebærer at kunder kan reservere kapasitet tidlig i prosjektfase, selv om det er usikkert om prosjektet blir realisert. Dette gir en risiko for at umodne og usikre prosjekter kan blokkere tilknytning til strømnettet for kunder med modne prosjekter. Det vil igjen kunne gi svært negative konsekvenser for samfunnet ved at for eksempel nye arbeidsplasser ikke blir etablert i vår region. 

Kunder som ønsker tilknytning og reservere effekt, må altså ha modne og realistiske prosjekter. Kravene under stilles per i dag, men det blir vurdert om det er behov for justeringer av disse:

  • Kunde må ha fått vite at tilknytningen er driftsmessig forsvarlig eller ha gjennomført en utredning og fått estimat på utbygging 

  • Valgt eiendom er regulert til formålet 

  • Kunden må ha en fremdriftsplan for tilknytning og opptrapping av effekt som er realistisk 

  • Reservasjon av nettkapasitet er gyldig i ett år, men kan forlenges for enkelte prosjekter der det kan framlegges konkrete og omforente framdriftsplaner

Tilknytning på vilkår
Myndighetene har åpnet opp for at kunder kan knyttes til på vilkår. Det gjør at kunder i påvente av økt kapasitet kan bli tilknyttet til, men under forutsetning av at de godkjenner utkobling ved høy last eksempelvis en kald vinterdag når strømforbruket kan være på høyt nivå eller i timer av døgnet når alle bruker strøm samtidig. 

Over 1 MW
Alle nye tilknytninger med behov for mer enn 1 MW må også godkjennes av Statnett. Statnett har ansvaret for transmisjonsnettet (sammenlignes ofte med "motorveier" i strømnettet). Dette gjelder også for eksisterende nettkunder som vil øke sitt uttak. Det er typisk industri, næring, større ladepunkt for biler og skip eller større boligfelt som har behov for over 1 MW. 

Strømnettet er delt i tre nivå, transmisjonsnett, regionalnett og distribusjonsnett. Hvilket nivå i nettet kunder knyttes til er blant annet avhengig av hvor mye strøm de skal bruke, og beliggenhet. Det er uansett viktig at overliggende strømnett også har nok kapasitet dersom tilknytning skjer i regionalnett eller distribusjonsnett. Altså må det være nok kapasitet i kraftlinjer inn til regionen til å dekke forbruket i en region, og det er bakgrunnen for at Statnett godkjenner større tilknytninger.  

Plikt til å tilby tilknytning
Nettselskapene har plikt til å tilby tilknytning til alle kunder som ber om det og som godtar kostnader forbundet med det. Dersom det er behov for tiltak i overliggende strømnett før tilknytning kan skje blir det gjerne også et spørsmål om tid. Det tar eksempelvis gjerne 3-7 år å få konsesjon og idriftssatt ny kraftledning og transformatorstasjon i regionalnettet. 

Olje og Energidepartementet satt ned et utvalg som skal se på utviklingen av strømnettet, herunder tilknytningsprinsipper og ordning for reservasjon av kapasitet, inkludert brukerbetaling. Rapport fra dette utvalget vil foreligge sommeren 2022, og kan innebære endringer i køordningen vi har i dag.