På møtet vil du få høre mer om planene og alternative trasèer for ny strømlinje.

Bakgrunnen for planene er at det er gitt konsesjon til flere vindparker i Bjerkreim. Disse skal knyttes til strømnettet i ny transformatorstasjon (eid av Statnett) øst for Holmavatn i Bjerkreim kommune.

Vindparkene i nordre klynge, Måkaknuten og Stigafjellet, har allerede fått konsesjon for strømlinje ned til transformatorstasjonen langs eksisterende strømlinje fra Kartavoll. Det er gitt konsesjon for en dobbelkurslinje, slik at Lyse Elnett kan benytte de samme strømmastene til sin planlagte strømlinje på denne strekningen.


Den nye strømlinjen som Lyse Elnett planlegger vil videre gå mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon. Det vurderes flere alternative linjetrasèer mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon for å få ny forbindelse på 132 kV til regionalnettet på Jæren.