Det er behov for å styrke strømforsyningen inn til Jæren for å møte dagens og framtidens behov for mer strøm, og dette prosjektet bidrar til det. Det søkes om å få bygge ny strømlinje mellom den nye transformatorstasjonen Statnett bygger i Bjerkreim for å ta imot ny vindkraft i området og Opstad transformatorstasjon i Hå kommune. 

Ny stasjon
Transformatorstasjon på Opstad er eid av Lyse Elnett og Jæren Everk. Det søkes om å bygge ny stasjon i nærheten av eksisterende stasjon for å erstatte denne.

- Dagens stasjon er fra 1952, og er lite egnet for framtidig behov. I tillegg vil det være kostbart å oppgradere eksisterende stasjon og vanskelig å bygge om samtidig som stasjonen er i full drift. Det søkes konsesjon for ny stasjon sammen med Jæren Everk, forteller prosjektleder Beate Rønneberg i Lyse Elnett.

Målet er at den nye strømlinjen mellom Bjerkreim og Opstad skal være i drift siste halvdel av 2020. Det er vurdert flere alternative traséer for ny strømlinje.

Utredning av alternativer
- De ulike trasealternativer mellom Litlamos og Kartavoll vil i stor grad ha et samsvarende konsekvensbilde. Det er ikke vesentlige negative konsekvenser som tilsier at forbindelsen ikke bør bygges eller at andre alternativer bør vurderes, sier Beate Rønneberg.

- Vi arbeider med å få på plass strømforsyning fra flere kanter inn til Sør-Jæren, hvorav en av dem er fra Bjerkreim transformatorstasjon. Dette bidrar til et mer robust strømnett og sikrere strømforsyning samtidig som ny fornybar energi blir levert ut på strømnettet, sier avdelingsleder Børre Dybesland i Lyse Elnett.

Åpen kontordag og uttalelser
Lyse Elnett vil arrangere åpen kontordag på rådhuset i Hå kommune onsdag 14. juni kl. 12.00 til 18.00. Kom gjerne innom hvis du lurer på noe eller ønsker å snakke med oss.

Konsesjonssøknaden er tilgjengelig både på denne nettsiden under menypunktet "Dokumenter og kart" og den er tilgjengelig på NVE sine nettsider. Høringsuttalelser skal sendes til NVE og skjema for det finner du på samme webside. Du kan også sende uttalelser på epost til nve@nve.no eller i brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.
Alle uttalelser må sendes til NVE innen 1. august 2017.